Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

 • REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE);
 • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 31 /1990 societăților, republicată;
 • Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Codul Fiscal din 2015 (Legea 227/2015);
 • Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;
 • Legea 82/1991 a contabilităţii – Republicare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • Legea 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
 • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – REPUBLICARE;
 • O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.UG. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • O.U.G. nr. 195/2002 Privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020;
 • O.G. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;
 • H.G nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • H.G nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
 • H.G nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • G nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • H.G nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
 • H.G nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 • H.G nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • H.G nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020;
 • H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • H.G nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • H.G nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 • Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
 • Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
 • Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.239/2002 privind înființarea Societății Salubris S.A;
 • Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/2012 privind prelungirea contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrzare a Municipiului Iasi nr. 90970/2007;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iași;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2016 privind instituirea taxei speciale de salubritate;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului aferent sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iași, revizuit;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2016 privind instituirea taxei speciale de salubritate;