Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

Rate this page

CODUL DE CONDUITA

„Motivaţi de ideea de a trăi într-un oraş curat şi din dorinţa de a obţine aprecierea clienţilor şi colaboratorilor noştri, credem că numai respectând criteriile eficienţă, promptitudine şi lucru în echipă putem obţine performanţă.”

Politica SALUBRIS S.A. se bazează pe principii solide şi obiective moderne
de management, fiind permanent orientată spre a asigura servicii de salubrizare performante,
în conformitate cu cerinţele legale precum şi cu cerinţele clienţilor în acest domeniu.

echipa SALUBRIS

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

CAPITOLUL I. – DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE…………………………………………………………………………………..3

CAPITOLUL II. – NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALĂ …………………………………………………………………….…………..4

CAPITOLUL III. – VALORILE FUNDAMENTALE ALE SOCIETATII………………………………………………………………………………….……6

CAPITOLUL IV. – NORME DE CONDUITA IN RELATIILE INTERNE SI EXTERNE ….……………………………………………………….…..….7

CAPITOLUL V. – RESPECTAREA NORMELOR PREVAZUTE IN CODUL DE CONDUITA ……………………………………………………….…7

CAPITOLUL VI.- EVITAREA SI COMBATEREA CONFLICTULUI DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATILOR ………………………. 8

ANGAJAMENTUL NOSTRU……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 9

INTRODUCERE

SCOPUL CODULUI DE CONDUITA ETICA

■ Prezentul cod de conduita defineste valorile, principiile si normele morale pe care angajatii si colaboratorii Salubris S.A. consimt sa le respecte si sa le aplice in activitatea desfasurata in cadrul societatii.
Implementarea Codului de conduita este utila pentru promovarea unei conduite profesionale etice in relatiile cu cetatenii, colegii, clientii, partenerii etc.
Codul de etica prezinta valorile fundamentale pe care trebuie sa ni le insusim si sa le respectam astfel incat sa ne asiguram ca activitatile zilnice desfasurate in cadrul societatii concorda cu misiunea si cu obiectivele acesteia.
Existenta unui Cod de conduita protejeaza societatea si salariatii onesti de comportamente necinstite sau oportuniste, intrucat persoanele care nu adera la valorile organizatiei si incalca prevederile codului de conduita nu sunt binevenite in cadrul acesteia.
■ Principiile detaliate în cadrul acestui cod de conduita nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni, colegi, clienti, parteneri, etc. acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament pentru toti angajatii societatii indiferent de functia ocupata de acestia. Fiecare angajat trebuie sa cunoasca si sa actioneze in conformitate cu prevederile acestui cod.
Managerii trebuie sa fie modelul de comportament etic care sa inspire angajatii la aderarea si respectarea valorilor si a codului de conduita.
■ Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile domeniului in care ne desfasuram activitatea..
■ Acest cod de conduita a fost aprobat de conducerea societatii şi va fi comunicat fiecărui angajat al societatii.

CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

Art.1 Codul de conduita reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului angajat la Salubris S.A. indiferent de functia ocupata de catre acestia.

OBIECTIVE

Art.2 Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciilor prestate prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului societatii ;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între toti participantii la desfasurare activitatilor societatii: colegi, clienti, colaboratori, parteneri.
Principii generale
Art.3 Principiile care guvernează conduita profesională a angajatilor Salubris S.A sunt următoarele:
a) profesionalismul – principiu conform căruia angajatul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
b) imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
c) integritatea morală – principiu conform căruia angajatului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
d) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia angajatul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
e) cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajatul trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

CAPITOLUL II.
NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA

UTILIZAREA PROPRIETATILOR SI A RESURSELOR SOCIETATII

Art.4 (1) Bunurile si resursele apartinand societatii trebuie utilizate in vederea indeplinirii obiectivelor companiei, exclusiv de catre personalul desemnat pentu aceasta, cu responsabilitate si eficienta. Proprietatile si resursele societatii nu pot fi folosite in interesul personal al angajatilor fara acordul managementului societatii.
(2)Bunurile societatii nu pot fi folosite in scopuri ilegale.
(3) Angajatii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând societatii numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(4) Angajatii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a resurselor societatii, în conformitate cu prevederile legale.

RESPECTAREA LEGILOR

Art.5 (1) Toate activitaţile din cadrul societăţii trebuie să fie prestate într-un mod profesional în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu procedurile interne ale societăţii.
(2) Angajaţii au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

LOIALITATEA FAŢĂ DE ANGAJATOR

Art.6 (1) Toti angajatii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul societatii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Art.7 Angajaţilor societăţii le este interzis :
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societăţii, cu politicile şi strategiile acesteia;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care societatea are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile societăţii, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice colaboratoare sau partenere;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva societăţii;
Art.8 Prevederile art.7 lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 4 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
Art.9 Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului societatii.

LIBERTATEA DE OPINIE

Art.10 În exprimarea opiniilor, angajaţii societăţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. Fundamental salariaţii au aceleaşi obiective şi trebuie să găsească împreună căile, resursele sau formele prin care le pot atinge.
Art.11 Angajaţii au obligaţia să se exprime într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonaţii cât şi cu clienţii sau partenerii societăţii. NU sunt tolerate abuzurile, amenintarile, intimidarea, hărţuirea fizică sau verbală.
Art.12 In soluţionarea problemelor, angajatul trebuie să manifeste o atitudine deschisă şi matură.
Art.14 Angajatii Salubris S.A. au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. Deasemenea ei vor evita prin propriul comportament, atat in timpul serviciului cat si in afara orelor de program, să aducă prejudicii imaginii societăţii.

RESPONSABILITATE MANAGERIALA

Art.15 (1) Conducerea Salubris S.A trebuie să respecte valorile şi politicile societăţii şi să coordoneze activitatea în conformitate cu acestea.
(2) Managerii trebuie să fie model de comportament etic şi să promoveze un climat organizaţional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale societăţii să fie cunoscute şi respectate.
Art.16 In cadrul societăţii canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către angajaţi cat si dinspre angajati catre management. Comunicarea trebuie sa fie bazata pe incredere si respect reciproc intre angajatii societatii de la toate nivelurile ierarhice.

ACTIVITATEA PUBLICĂ

Art.17 (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă vor fi asigurate de către angajatii desemnaţi în acest sens de conducătorul societatii, în condiţiile legii.
(2) Angajatii desemnaţi să participe la aceste activităţi, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul societatii.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajatii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Salubris S.A.

ACTIVITATEA POLITICĂ

Art.18 Angajatii pot face parte din formatiuni politice care nu sunt ilegale, in conditiile in care activitatile politice nu le afecteaza performanta profesionala si nu fac propaganda la locul de munca.
Art.19 În exercitarea funcţiei detinute in cadrul societatii, angajatilor le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în cadrul relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în incinta societatii, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

FOLOSIREA IMAGINII PROPRII

Art.20 În considerarea funcţiei deţinute, angajatilor societatii le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

CADRUL RELAŢIILOR ÎN EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR FUNCŢIEI

Art.21 În relaţiile cu personalul din cadrul societatii, precum şi cu persoanele fizice sau juridice din afara societatii, angajatii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Art.22 Angajatii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii colegilor sau persoanelor cu care intră în legătură, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Art.23 Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea urmatoarelor norme de conduită:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

PARTICIPAREA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

Art.24 În procesul de luare a deciziilor, angajatii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

OBIECTIVITATE ÎN EVALUARE

Art.25 (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajatii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea personalului din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să defavorizeze personalul din subordine pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme codului de conduita etica.

FOLOSIREA ABUZIVĂ A ATRIBUŢIILOR FUNCŢIEI DEŢINUTE

Art.26 Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, angajatilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

CAPITOLUL III.
VALORILE FUNDAMENTALE

ANGAJAMENTUL

Art.27 Angajamentul presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii societatii de a-şi îmbunătăţi performanţele conform planurilor de acţiune decise de comun acord pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Art.28 Comunicam, conlucram si reusim impreuna. Spiritul de echipa trebuie simtit si exprimat in relatiile cu colaboratorii indiferent de originea lor culturala sau profesionala.

TRANSPARENŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

Art.29 (1) Pe plan intern transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a problemelor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii clientilor, echipei sau partenerilor.
(2) Pe plan extern, transparenţa înseamnă orientarea absolută spre respectul şi loialitatea faţă de client.

CONFIDENŢIALITATEA

Art.30 (1) Se considera a fi confidentiale datele si informatiile care nu sunt publice, cum ar fi datele si informatiile despre clienti, informatii privind datele personale ale angajatilor, veniturile acestora, calificativele obtinute in urma evaluarilor individuale, datele financiare ale societatii, orice alte date care sunt utile societatii si a caror cunoastere ar aduce avantaje unor terti (colegi, clienti, concurenti, etc.) sau care ar putea aduce prejudicii societatii, personalului societatii sau partenerilor de afaceri.
(2) Structurile functionale de specialitate si personalul implicat in activitati care proceseaza astfel de informatii au obligatia sa pastreze confidentialitatea oricarei informatii de care iau cunostinta in cursul desfasurarii activitatii cu exceptia cazului in care astfel de informatii sunt solicitate de institutii sau autoritati publice abilitate de lege in acest sens.

DEMNITATEA UMANĂ

Art.31 (1) Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.
(2) Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii trebuie sa fie trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.

CAPITOLUL IV.
NORME DE CONDUITĂ IN RELATIILE INTERNE SI EXTERNE

 

REGULI DE CONDUITA IN RELATIILE CU CLIENTII

Art.32 S.C Salubris isi bazeaza relatiile cu clientii pe practici legale, eficiente si corecte.
Art.33 Angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte legislatia, procedurile si politicile specifice prestarii serviciilor de salubritate.
Art.34 Angajatilor societatii le este interzis sa trateze clientii in mod preferential favorizandu-i pe unii in detrimentul celorlalti pe criterii de prietenie, simpatie, etc.Acestia trebuie sa acorde tratament egal tuturor clienţilor şi să respecte regulile cu stricteţe.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN RELAŢIA CU COLEGII

Art.35 Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă. Motivata de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi este esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.
Art.36 Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie si drept la opinie, eventualele divergenţe sau nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, dar manifestând o atitudine reconciliantă.
Art.37 Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios.
Art.38 Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate si pe performanţă.
Art.39 (1)Între colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini sau de denigrare a colegilor.
(2)Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
(3) În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, împărtăsind din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

REGULI DE CONDUITA IN RELATIA CU REPREZENTANŢI AI ALTOR INSTITUŢII ŞI AI SOCIETĂŢII CIVILE

Art.40 (1) In relatia cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile angajatii trebuie sa manifeste respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor, evitând situaţiile conflictuale, procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.
(2) În reprezentarea societatii în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.

CAPITOLUL V
EVITAREA SI COMBATEREA CONFLICTULUI DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATILOR

Art.41 Conflictul de interese apare atunci când salariatul are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate si obiectivitate. Interesele private ale salariatului pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care salariatul a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi si la orice datorii pe care salariatul le are faţă de persoanele enumerate mai sus.

Art.42 Incompatibilitate reprezinta interdictia, prevazuta de lege, a exercitarii concomitente a doua functii, atributii, profesii sau sarcini, care, prin caracterul lor, sunt contradictorii si care fac ca o persoana sa nu le poata exercita ori ocupa in acelasi timp.

PREVENIREA SI COMBATEREA CONFLICTULUI DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATII

Art.43 Pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese si incompatibilitatii, personalul organizatiei va monitoriza si evita producerea urmatoarelor situatii:
(1) Situatia in care salariatul este chemat sa participe la un proces decizional (ex: recrutare, evaluare, contractare), in care este implicate si:
(i) o persoana care ii este sot sotie, ruda sau afin pana la gradul II, inclusiv,
(ii) o persoana fizica sau juridica cu care a avut relatii de munca/asimilate in ultimul an;
(iii) o persoana juridica din ale carei organe statutare (potrivit Legii nr. 31/1990) decidentul face/a facut parte in ultimul 1 an;
(2) Detinerea de catre o aceeasi persoana a doua pozitii executive care, prin natura lor nu permit cumulul de functii sau presupun un raport de subordonare intre ele care genereaza conflict de interese sau incompatibilitate, in cadrul organizatiei.
(3) Nu pot fi angajati ai organizatiei, pentru o perioada de 1 an de la incheierea activitatii, persoane care au ocupat functii cu atributii de control in cadrul unor institutii din afara organizatiei si au participat la misiuni de control privitoare la organizatie .

Art.44 Gradele de rudenie sunt :

– gradul I: părinți și copii;
– gradul II: fraţii, bunici și nepoti;
– gradul III: unchiul/mătușa şi nepoti de frate;
– gradul IV: verii primari.

Gradele de afinitate sunt :

– gradul I: socrii şi nora/ginere;
– gradul II: cumnatele şi cumnaţii;
– gradul III: unchii/ matusile si soţia/sotul nepotului de frate;
– gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora.

Art.45 Persoanele cu functii de conducere, asa cum sunt definite prin organigrama si stat de functii, completeaza anual declaratii de avere si de interese in acord cu prevederile legale in vigoare si reglementarile ANl

Art.46 Persoana responsabila cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese este seful serviciului juridic.

Art.47 Personalul organizatiei aflat in situatii de conflict de interes sau incompatibilitate are obligatia sa:
• raporteze de indata situatia catre departamentul de resurse umane, care notifica persoana in cauza cu privire la optiunile de urmat pentru clarificarea sau remedierea situatiei.
• sa se conformeze optiunii comunicate de serviciul de resurse umane in termenul comunicat.
pana la conformare nu poate participa la luarea niciunei decizii.
• in cazul neconformarii in termenul stabilit prin notificare, serviciul resurse umane va propune cercetarea disciplinara prealabila
• persoanele chemate sa participe la procese decizionale depun inainte de inceperea acestora o declaratie ca se afla/nu se afla in situatie de conflict de ineteres sau incompatibilitate,conform legii, descriind situatia, daca este cazul. Aceasta declaratie va fi completata dupa cunoasteraa identitatii partilor implicate si arhivata in dosarul cu documentatia specifica respectivului proces decizional.
• in cazul in care pe parcursul procesului decizional se descopera existenta vreunei astfel de situatii, persoana implicata notifica de indata departamentul/ consilierul de etica, face declaratie de abtinere si solicita inlocuirea.
• pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate membrii comisiilor de recutare vor avea in vedere si vor aplica legislatia specifica, prin definirea conditiilor de recrutare.

CAPITOLUL VI.
RESPECTAREA NORMELOR
PREVAZUTE IN CODUL DE CONDUITA

Art.48 Fiecare angajat al Salubris S.A. are datoria de a cunoaste si respecta codul de conduita al societatii
Art.49 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinara persoanei vinovate.
Art.450 Reclamaţiile şi sesizările referitoare la nerespectarea normelor de conduita vor fi prezentate in scris catre conducerea societatii care va emite decizii in functie de raportul comisiei de disciplina .
Art.51 Stabilirea vinovăţiei se va face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul Intern al Salubris S.A.
Art.52 Intocmirea de reclamatii sau rapoarte false este interzisa si va fi sanctionata.

Director General al Societatii Salubris S.A.
ec. Catalin NECULAU

Prezentul Cod a fost elaborat dupa consultarea prealabila a reprezentantilor sindicatului Sindsal.
Presedinte Sindsal
Ioan NASTASE

Intocmit,
Consilier etica
ing. Norina HLIBOCEANU

ANGAJAMENTUL NOSTRU

In calitate de angajat al Salubris SA ma oblig:

 Sa ma conformez standardelor de practica profesionala si de comportare personala reglementate in Codul de conduita al Salubris SA de care am luat la cunostinta ;
 Sa sprijin obiectivele generale ale Salubris SA si obiectivele specifice structurii functionale din care fac parte;
 Sa lucrez in spiritul colegialitatii, tratand in mod corect si echitabil toti angajatii;
 Sa-mi imbunatatesc capacitatea personala de a-i intelege si respecta pe ceilalti;
 Sa fiu loial Salubris S.A;
 Sa pastrez confidentialitatea informatiilor pe care le detin sau la care am acces;
 Sa respect legile, regulamentele si procedurile referitoare la activitatea mea;
 Sa ma abtin de la utilizarea pozitiei mele pentru a obtine privilegii speciale, castiguri sau beneficii personale, necuvenite;
 Sa semnalez orice situatie de risc de conflict de interes sau incompatibilitate in care ma pot regasi eu sau colegii mei
 Sa garantez prin activitatea mea satisfatia clientilor pentru serviciile oferite;

Data:____________________

Nume_______________________
Prenume____________________