Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IAŞI

SOCIETATEA  SALUBRIS S.A.

Aprobat

Consiliul de Admnistratie

Presedinte C.A. Iorga Catalin  Ioan

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CAPITOLUL I

 Denumirea, organizarea, forma juridica, sediu, durata

         Art.1     Denumirea societatii

         Denumirea societăţii este Societatea „SALUBRIS” S.A. Iaşi. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente emanând de la  societate, denumirea societăţii va fi precedată de cuvantul „societatea” şi urmată de cuvintele „Societate pe acţiuni” sau iniţialele S.A.

      Art.2    Forma juridica a societatii

   Societatea  " SALUBRIS S.A." Iaşi este persoană juridică română, cu capital social iniţial aparţinând integral Consiliului Local Municipal Iaşi, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Art.3  Sediul societatii

Sediul societăţii este in România, judetul Iasi,  localitatea Iaşi, Sos. Naţională nr. 43. Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, reprezentanţe, birouri, depozite, puncte de lucru agenţii şi în alte localităţi din ţară şi străinătate.Sediul societăţii poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

 Puncte de lucru:

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – colectare deşeuri nepericuloase; colectare deşeuri periculoase; depozitări deşeuri nepericuloase

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – canisă adăpost pentru animale;

Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 76 – atelier mecanic, depozitări (uleiuri, combustibil); confecţie containere metalice.

Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 4, incinta punct termic PT4 Socola – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 56, incinta punct termic PT6 Gara – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iasi, bdul Dimitrie Cantemir, nr. 11, incinta punct termic PT11 D. Cantemir, – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Loc. Tutora, com. Tutora, jud. Iaşi, – Depozit nou ecologic Tutora, unde se vor  desfasura urmatoarele activitati: colectare deşeuri nepericuloase, depozitări deşeuri nepericuloase,

 Art. 4  Sigla societății

Sigla conţine denumirea societăţii redată cu litere de culoare verde şi precedată de trei săgeţi circulare.

 Art.5 Modificarea formei juridice, a denumirii sau emblemei se realizează prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege.

 Art.6 Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la registrul comerţului, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art.7. Scopul

Scopul societăţii îl constituie obţinerea de beneficii ca urmare a prestării de servicii, activităţi comerciale, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii persoane fizice, persoane juridice şi instituţii publice.

 Art.8. Obiectul de activitate al societății

 Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, care constă în colectarea deșeurilor solide nepericuloase, respectiv colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi, ce include colectarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.

Principalele activități ale societății constau în:

 1. a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

d)măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

e)curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a rigolelor, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

f)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

g)administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, până la finalizarea procedurii de atribuire de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Iași, a contractului de delegare a activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor.

Alte activități desfășurate:

f)activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân ;

g)activitatea de întreținere și reparare a utilajelor din dotare;

h)confecționarea de containere metalice;

i)recuperarea materialelor reciclabile sortate;

j)comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

k)activități de vidanjare;

l)realizare de compost din deșeuri organice;

m)transporturi rutiere de mărfuri;

n)activitatea de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice (ITP);

o)închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

p)activități de închiriere de autovehicule rutiere grele;

r)activități de închiriere a altor mașini, echipamente și bunuri tangibile.

Societatea Salubris S.A. asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în măturarea manuală și mecanizată. În perioada de iarnă se efectuează curățarea permanentă și transportul zăpezii de pe căile pietonale prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță.

Art.9   Obiective si misiune

 Misiunea Societatii  Salubris S.A. Iasi :

Asigură comunității servicii complete de salubrizare în conformitate cu cerințele legale  de reglementare în domeniu;

Obiectivele generale ale Societății  Salubris S.A. Iași:

 • dezvoltarea colectării separate a deșeurilor municipale prin implementarea de metode inovative de digitalizare;
 • dezvoltarea salubrizării mecanizate a căilor publice (măturat, stropit, spălat, deszăpezire cu mașini și echipamente specializate);
 • îmbunătățirea instruirii și conștientizării populației privind colectarea separată a deșeurilor;
 • extinderea portofoliului de servicii oferite, prin demararea activității de igienizare a albiei minore a râurilor și punerea în funcțiune a stației I.T.P.;
 • încadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat;
 • menținerea certificării S.M.I. calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă, conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

 Principalele directii strategice ale Societatii  Salubris S.A.:

 • orientarea in permanenta catre satisfacerea clientilor prin modernizarea si cresterea calitatii serviciilor prestate catre beneficiari;
 • imbunatatirea continua a performantelor in toate activitatile prestate de catre Societatea Salubris S.A.;
 • preocuparea permanenta pentru instruirea continua a personalului companiei si folosirea experientei acumulate pentru cresterea calitatii serviciilor prestate prin munca in echipa;
 • modernizarea continua a infrastructurii;
 • obtinerea unei marje optimale de profit,care sa permita dezvoltarea in continuare a activitatilor specifice si stimularea activa a personalului;

CAPITOLUL III

CAPITALUL, PATRIMONIUL SI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII SALUBRIS SA

Art.10  Capitalul societatii

Capitalul social este format din 939.010 lei aport in natura, 100 lei aport in numerar si 2.113.380 lei prin incorporarea beneficiilor pentru anii 2002 – 2008.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile legii si a actului constitutiv.

Art.11  Actiunile

Societatea Salubris S.A. este o societate pe acțiuni, având drept unic acționar Municipiul Iași. Astfel, societatea este organizată și funcționează în baza Legii nr. 31/1991 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și sub guvernarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 3.052.490 lei, divizat in 305.249 acțiuni, la o valoare nominala de 10 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.

Art.12 Patrimoniul

  Patrimoniul societatii este indivizibil si imprescritibil.

 Art.13  Activitatea economico-financiara  a societatii

     Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății .

Societatea  va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de  Ministerul Finanțelor.

Profitul societății  se calculeaza pe baza bilanțului contabil aprobat de A.G.A.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății  rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dizpoziîiilor legale în vigoare.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividentelor cuvenite acționarilor se face de  către societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil  de către A.G.A.

În cazul înregistrării de pierderi, A.G.A. va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proportional cu aportul de capital și capitalul subscris.

CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SOCIETATII SALUBRIS SA

 Art.14  Generalitati

        Sistemul de management al societății s-a constituit ca urmare a necesității unei permanente adaptabilități la transformările care intervin în mediu economic și social.

Sistemul de management integrează:

-principiile managementului strategic

-principiile managementului integrat/calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala

-standardele de management/control intern, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice .

 Art.15   Principiile managementului

 • Orientarea catre client- identificarea si satisfacerea cerintelor clientului
 • Leadership- liderii stabilesc unitatea dintre scopul si orientarea organizatiei.
 • Implicarea resursei umane- implicarea totala a personalului de la toate nivelurile permite valorificarea abilitatilor in beneficiul organizatiei.
 • Abordarea bazata pe proces- activitatile si resursele aferente sunt conduse ca un proces
 • Abordarea managementului ca sistem- identificarea, intelegerea si conducerea proceselor corelate ca un sistem contribuie la eficacitatea si eficienta organizatiei in realizarea obiectivelor.
 • Imbunatatirea continua- angajarea unei abordari consecvente pentru imbunatatirea performantelor.

Capitolul V

Controlul intern managerial

 Art.16  Scopul

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul organizatiei, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • atingerea obiectivelor organizatiei într-un mod economic, eficient şi eficace;
 • respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului;
 • protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
 • prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor;
 • calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management

. Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care organizatia trebuie să le urmeze, acestea constituind un sistem de referinţă în raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial si se identifică zonele şi direcţiile de schimbare.

 Art.17 Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial

Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial  creeaza si implementeaza un sistem de control intern managerial integrat in cadrul SALUBRIS SA  care sa asigure atingerea obiectivelor institutiei.

Activitatea Comisiei se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Modul de organizare si funcționare a Comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern /managerial se face in baza unui Regulament aprobat de conducerea societatii.

Art.18 Structura organizatorică a Comisiei si organizarea ședințelor

Comisia este formată din președinte, vicepreședinte și membrii comisiei.

Ședințele comisiei se vor desfățura în baza unui convocator care va fi transmis de secretarul comisiei cu 5 zile lucratoare inainte de data sedintei tuturor membrilor participanti.

Comisia se intruneste la convocarea presedintelui iar in caz de indisponibilitate a presedintelui acesta va fi inocuit de vicepresedinte  o data pe luna sau ori de cate ori se considera necesar .

Absenta de la sedintele Comisiei se motiveaza in scris catre presedintele Comisiei.

La solicitarea membrilor comisiei, la sedinte pot participa si alti reprezentanti din cadrul structurilor functionale ale societatii a caror contributie este necesara pentru realizarea atributiilor comisie.

Solicitarile transmise de membrii comisiei catre conducatorii de activitati din cadrul unitatii reprezinta sarcini de serviciu obligatoriu de respectat.

Deciziile comisiei se vor lua cu votul majoritatii membrilor prezenti. In cazul in care va rezulta egalitate de voturi, votul presedintelui comisiei va fi decisiv.

Deciziile comisiei au caracter obligatoriu pentru membrii sai si vor fi consemnate in procesul verbal al intilnirii.

In functie de necesitati, comisia poate nominaliza si subcomisii de lucru organizate pe domenii de cativitate.   In cadrul acestor  subcomisii de lucru, membrii  desemneaza prin consens o persoana cu atributii de coordonator si o persoana cu atributii de secretar.

    Art.19 Atribuțiile Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

 1. Proiecteaza, implementeaza, dezvolta si imbunatateste Sistemul de control intern managerial .
 2. Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al unitatii si il supune aprobarii conducatorului unitatii .
 3. Urmareste realizarea si asigura actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ori de cite ori este nevoie.
 4. Monitorizeaza si evalueaza anual realizarea obiectivelor generale ale unitatii.
 5. Urmareste si indruma compartimentele din cadrul unitatii in vederea elaborarii de programe proprii si la actualizarea acestora sau in alte activitati legate de contolul intern managerial.
 6. Prezinta conducatorului unitatii, ori de cite ori este necesar , dar cel putin trimestrial informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea controlului intern managerial in raport cu programul adoptat.
 7. Programele elaborate si actualizate sunt transmise, in vederea informarii si armonizarii, la entitatile publice superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai tirziu de 15 martie a fiecarui an.
 8. Trimestial si anual transmite la entitatea publica superioara stadiul implementarii si dezvoltarii SCM , precum si situatii deosebite constatate in functionarea contolului managerial.

 Art.20 Atribuții si responsabilități

 Atributiile conducatorilor de structuri functionale

In vederea implementarii sistemului de control intern managerial, in exercitarea atributiilor ce le revin, conducatorii de structuri functionale din cadrul societatii au, fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii:

 1. stabilesc obiectivele specifice ale structurii pe care o conduc numai prin luarea in considerare a ipotezelor sau premiselor acceptate prin consens de catre toti participantii la indeplinirea lor;
 2. identifica actiunile si activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice;
 3. organizeaza, coordoneaza, indruma, analizeaza periodic si controleaza activitatea structurii din subordine dispunand masurile legale care se impun in vederea cresterii eficientei, eficacitatii si economicitatii activitatii pe care o coordoneaza;
 4. intocmesc fisa postului si raportul de evaluare pentru fiecare persoana aflata in subordine, in functie de realizarea obiectivelor individuale ale acesteia.
 5. repartizeaza personalului din subordine sarcinile si lucrarile, sprijina personalul pentru elaborarea lucrarilor, raspund de solutiile date si de modul in care au fost respectate normele si procedurile de lucru;
 6. stabilesc, dupa caz, prioritatea lucrarilor si termenele de realizare;
 7. urmaresc elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
 8. elaboreaza procedurile care trebuie aplicate in cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordoneaza in vederea realizarii sarcinilor de serviciu in limita competentelor si responsabilitatilor specifice;
 9. identifica si evalueaza riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice si stabilesc actiuni care sa mentina riscurile in limitele acceptabile;
 10. monitorizeaza toate activitatile compartimentului pe care il coordoneaza, reevalueaza si inregistreaza rezultatele, le compara cu indicatorii asociati obiectivele stabilite, identifica neconformitatile, initiaza corectii, actiuni corective sau preventive;
 11. informeaza comisia asupra rezultatelor verificarilor efectuate;
 12. participa la sedintele comisiei sau in cadrul sub-comisiilor constituite respectind ora si locul de desfasurare;
 13. asigura aprobarea si transmiterea la termenele stabilite a informarilor sau rapoartelor referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sisitemului de control managerial, in raport cu programul adoptat, la nivelul structurii pe care o conduce.
 14. realizeaza anual operatiuni de autoevaluare a subsitemului de control intern managerial

Atribuțiile presedintelui Comisiei

 1. conduce si coordoneaza sedintele Comisiei si activitatea secretariatului.
 2. urmareste functionarea in mod eficace si eficient a Comisiei in conformitatea cu atributiile acesteia.
 3. propune ordinea de zi in cadrul fiecarei sedinte; decide asupra participarii la aceste sedinte si a altor reprezentanti din cadrul Societatii SALUBRIS SA , a caror prezenta este necesara pentru clarificarea si  solutionarea problemelor ce urmeaza a fi discutate.
 4. avizeaza documentele in numele membrilor comisiei
 5. asigura transmiterea, in termenele stabilite, a informarilor si raportarilor intocmite in cadrul Comisiei catre partile interesate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.946/2005.
 6. urmareste respectarea termenelor decise in cadrul comisiei pentru realizarea masurilor stabilite.
 7. in absenta acestuia atributiile vor fi preluate de vicepresedintele comisiei.

Atribuțiile secretariatului Comisiei

 1. organizeaza desfasurarea sedintelor comisiei la solicitarea presedintelui comisiei;
 2. intocmeste procesele verbale de sedinta;
 3. intocmeste,centralizeaza si distribuie documentele necesare bunei desfasurari a sedintelor comisiei;
 4. intocmeste rapoarte pe baza dispozitiilor presedintelui comisiei si le transmite spre informare membrilor comisiei;
 5. semnaleaza comisiei situatiile de nerespectare a dispozitiilor interne care au fost date;
 6. gestioneaza si arhiveaza toate documentele elaborate de comisiei.

Atribuțiile secretarului Comisiei responsabil cu riscurile

 1. stabileste metodologia de management al riscurilor
 2. stabileste componenta echipei de management al riscurilor si o transmite spre aprobare directorului unitatii
 3. elaboreaza si actualizeaza declaratia de politica privind managementul riscurilor
 4. stabileste obiectivele managementului riscurilor si le transmite sore aprobare directorului unitatii
 5. intocmeste, actualizeaza si modifica Registrul Riscurilor identificate, in baza propunerilor venite din partea membrilor comisiei
 6. organizeaza sedintele de identificare si evaluare a riscurilor
 7. stabileste masuri de tinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri indentificate la nivelul stucturilor organizatorice din cadrul Societatii SALUBRIS SA si le transmite spre implementare tuturor functiilor direct vizate
 8. verifica modul de implementare si eficacitatea masurilor stabilite pentru tinerea sub control a riscurilor identificate
 9. elaboreaza, pentru sedintele comisiei de contol intern managerial, materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate
 10. propune comisiei de control intern managerial masuri de eficientizare a gestionarii riscurilor.

Capitolul VI

ORGANIZAREA PROCESUALA SI STRUCTURALA A SOCIETATII SALUBRIS SA

  Art. 21 Funcțiunile societății

 1. functiunea de cercetare-dezvoltare - ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cadrul societatii în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării societatii.
 2. functiunea de productie- ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si deservire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul executarii lucrarilor si a prestarii serviciilor.
 3. functiunea comerciala ansamblul activităţilor menite să concure la realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor societatii cu beneficiarii în vederea  desfacerii pe piata a serviciilor  care fac obiectul de bază al unităţii.

  d.functiunea financiar-contabila-  ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare societatii, precum şi înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor economice din cadrul unităţii.

 1. functiunea de personal - ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul societatii pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar.

 Art. 22  Organizarea structurala

  Principiile de structurare organizatorica reprezinta cerinte esentiale referitoare la conceperea si îmbinarea subdiviziunilor organizatorice ale societătii, astfel încat să  faciliteze supravietuirea si cresterea competitivitatii sale:      

1.Principiul managementului participativ

Managementul participativ in organizatie se prezinta in doua forme:

 • deliberativ –institutionalizarea unor organe de conducere participativa a societatii pentru adoptarea in grup a deciziei – A.G.A. si C.A.
 • consultativ -se bazeaza pe consultarea larga a personalului asupra modalitatilor de solutionare a unor probleme decizionale. In acest fel executantii sunt transformati in colaboratori ai conducatorilor, iar managerii pot prelua spre aplicare ideile valoroase. Managerii se pot consulta cu toti colaboratorii sau cu oricare dintre ei, dar decizia si responsabilitatea aplicarii ei le apartin.

 2.Principiul suprematiei obiectivelor
Conform acestui principiu, fiecare structura  functionala a societatii trebuie sa serveasca atingerii unor obiective judicios si precis determinate denumite obiective specifice.

 1. Principiul unitatii de decizie si actiune
  Ierarhizarea subdiviziunilor organizatorice este realizata astfel incat  fiecare titular al unui post de conducere sau executie si fiecare structura functionala sa fie subordonate unui singur sef ceea ce inseamna ca toate deciziile si dispozitiile privind realizarea sarcinilor atribuite unui lucrator provin de la seful acestuia, care poarta raspunderea finala pentru indeplinirea obiectivelor respectivei subdiviziuni organizatorice. 
 2. Principiul apropierii managementului de executie
  O structura simpla, cu un numar mic de niveluri ierarhice asigura reducerea distantei dintre posturile de conducere si cele de executie, transmiterea rapida si nedeformata a deciziilor in sens descendent, a informatiilor necesare luarii deciziilor, a controlului in sens ascendent si favorizeaza practicarea managementului  participativ. 
 3. Principiul permanentei managementului
  Pentru fiecare post de conducere trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui oricand titularul  Preluarea prerogativelor postului de conducere revine unuia din subordonati desemnat dinainte. Se asigura astfel continuitatea conducerii tuturor nivelurilor ierarhice prin preluarea automata a sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor sefului de catre un alt salariat in situatia de imposibilitate a executarii lor de catre sef  si sunt reglemetate de urmatoarele documente interne: fise de post in care sunt prevazute sarcinile delegabile si potential inlocuitor, fise de post in care sunt mentionate la relatiile de reprezentare personala inlocuirea superiorului , decizie pentru control ierarhic operativ, cereri de concediu, decizii de delegare.
 4. 6. Principiul economiei de comunicatie
  Aceasta presupune crearea de cai informationale directe prin care informatia sa circule rapid, pastrandu-se nealterate calitatile care o fac utila si oportuna. La Societatea Salubris S.A. caile de comunicare sunt: registratura, intranet, site-ul societatii, sedinte operative.
 5. Principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor
  Intre obiectivele individuale, sarcinile, competentele si responsabilitatile circumscrise fiecarui post si functie trebuie sa existe o concordanta deplina astfel incat sa fie asigurate premisele organizatorice necesare ca titularul postului sa-si poata realiza obiectivele ce-i revin.
 6. Principiul concordantei dintre cerintele postului si caracteristicile titularului
  La incadrarea posturilor cu personal  se asigura corespondenta dintre volumul, structura si complexitatea sarcinilor si responsabilitatile postului si competenta, aptitudinile, deprinderile, cunostintele, calitatile si experienta titularului.
 7. Principiul formarii de echipe intercompartimentale
  In vederea rezolvarii unor probleme complexe care presupun cunostinte din mai multe domenii este nevoie de constituirea unor echipe de specialisti. Tinand seama de caracterul complex si temporar al problemelor care vizeaza obiectivele mai multor subdiviziuni organizatorice, echipele sunt formate din personal care provine din mai multe structuri functionale si sunt constituite prin act administrativ (decizii) sau referate astfel:

-comisia de verificare cunostinte

-comisia de disciplina

-comisia de inventariere

-comisia de normare

-comisia de casare

-comisia pentru cercetarea evenimentelor

-comisia de evaluare pentru achizitionare materiale

-comisia de monotorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial

-comitetul de securitate si sanatate in munca

-celula de urgenta

-comisia pentru stabilirea criteriilor de salarizare in acord individual

-comisia pentru monitorizarea si verificarea alimentarii cu carburant

-comisii de receptie

-comisia de protectie civila

-comisia centrala de inventariere patrimoniu

- comisia de evaluare a contestatiilor 

-grupuri de lucru (GDPR, SNA etc.)

- echipe de salariati  participante la campaniile de promovare a societatii

- echipe de salariati participante la campaniile de constientizare a populatiei privind colectarea selectiva sau alte actiuni privind protectia mediului.

10. Principiul flexibilitatii

Pentru a putea fi eficienta astfel incat sa contribuie in mod efectiv la realizarea obiectivelor societatii, structura organizatorica  se adapteaza continuu la noile realitati si cerinte prin revizuiri periodice.

11. Principiul eficacitatii si eficientei structurilor

Infiintarea  structurilor se realizeaza astfel incat sa se creeze premisele necesare realizarii intocmai a obiectivelor si sarcinilor, dar si o permanenta evidentiere a cheltuielilor efectuate de fiecare element al structurii in parte. In determinarea eficientei structurii se au in vedere si aspectele calitative in raport cu deciziile si informatiile, mai greu de cuantificat, dar importante pentru organizatie.

12. Principiul reprezentarii structurii
Structura organizatorica este ierarhic liniara si este prezentata sub forma unei organigrame care  exprima exact  principalele elemente componente. Elementele de detaliu se consemneaza in regulamentul de organizare si functionare si in descrierile functiilor si posturilor.(Organigrama –Anexa 1)
Principiile elaborarii structurii organizatorice trebuie privite ca fiind adaptabile, flexibile, in raport de conditiile concrete ale organizatiei.

CAPITOLULVII

CONDUCEREA SOCIETATII SALUBRIS S.A.

 Art.23 Organisme participative de management de natura deliberativa

A. Adunarea Generala a Actionarilor

(1)Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii Salubris S.A. care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale. Reprezentanţii Consiliului Local în adunarea generală sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani.

(2) Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare şi se vor ţine la sediul societăţii şi în locaţia ce se va indica în convocare.

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală va lua  hotărâri pentru:

a)aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b)alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi directorul general, să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;

c)fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs, membrilor consiliului de administraţie, daca aceasta nu este prevăzuta prin actul constitutiv;

d)analiza asupra gestiunii Consiliului de Administraţie.

e)stabilirea bugetului de  venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

f)gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor bunuri ale societăţii.

g)decide acţiunea în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari şi directorilor, cu majoritatea prevăzută de lege.

Adunarea extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală va lua  hotărâri pentru:

 1. a) schimbarea formei juridice a societăţii;
 2. b) mutarea sediului societăţii;
 3. c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
 4. d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare:sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 5. e) prelungirea duratei societăţii;
 6. f) majorarea capitalului social;
 7. g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni;
 8. h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
 9. i) dizolvarea anticipată a societăţii;
 10. j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
 11. k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 12. l) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta sau în acţiuni;
 13. m) emisiunea de obligaţiuni;
 14. n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

B. Consiliul de administratie

(1) Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor activitatilor  necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii,  cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a)stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

 b)stabilirea politicilor contabile şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c)aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi.

 d)numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

e)supravegherea activităţii directorilor;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

  g)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

  h)atribuţii primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor.

  i)supune anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

(3) Consiliul de administraţie prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

(4) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea societăţii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet societăţii.

(5) Consiliul de Administraţie reprezintă societatea prin preşedintele său, cu excepţia acelor atribuţii delegate expres directorului general.

(6) Consiliul de Administraţie deleagă directorului general atribuţiile de conducere a societatii şi puterea de a reprezenta societatea. Consiliul de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorii.

(7) Consiliul de Administraţie înregistrează la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnătură.

(8) Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţă şi diligenţa unui bun administrator.

(9) Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.

(10) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, conform legii.

(11) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică, după caz, auditorilor interni şi auditorului financiar.

(13)  În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de audit cu urmatoarele atributii:

 • monitorizează procesul de raportare financiară;
 • monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;
 • monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
 • verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.
 • avizeaza rapoartele financiare;
 • avizeaza planul si rapoartele de audit;
 • monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor   financiare anuale consolidate;
 • va  intocmi rapoarte catre  Consiliul  de Administraţie despre activităţile  Comitetului, aspecte şi recomandări asociate.
 • va intocmi rapoarte anuale catre Adunarea Generala a Actionarilor privind activitatea comitetului de audit.
 • va aviza orice alte rapoarte pe care le emite compania care sunt legate de responsabilităţile Comitetului.
 • Comitetul de audit poate formula recomandări adresate consiliului de administratie privind auditul intern si auditul statutar

(14) În cadrul Consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare cu urmatoarele atributii:

 • formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;
 • elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director;
 • formulează propuneri privind remunerarea administratorilor şi directorilor;
 • în procesul de evaluare şi selecţie a administratorilor şi directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;
 • elaboreaza recomandari privind nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor;
 • recomanda consiliului de administraţie candidaţii propuşi pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
 • elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acţionarilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b)criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

 Art.24 Managementul executiv

 A. Directorul General

Obligatiile si atributiile directorului general sunt indeplinite in baza contractului de mandat incheiat in acest scop.

Directorul general are urmatoarele atributii:

 1. Angajeaza prin semnatura sa societatea, putand delega cu drept de semnatura imputernicitii legali;
 2. Incheie contracte si efectueaza rezilierea acestora in limitele imputernicirilor acordate prin contract;
 3. Prezinta Consiliului de Administratie raportul cu privire la activitatea societatii bilantul si contul de profit si pierderi precum si proiectul de program de activitate ,proiectul de buget al societatii pe anul viitor;
 4. Aproba operatiile de plata;
 5. Angajeaza si concediaza personalul societatii;
 6. Negociaza Contractul Colectiv de Munca;
 7. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul de Administratie;
 8. Asigura aplicarea masurilor de perfectionare a conducerii si organizarii productiei;
 9. Concepe si aplica strategii;
 10. Ia masuri pentru realizarea in termen a indicatorilor economici ce-i revin societatii;

B. Inginer Sef

Obligatiile si atributiile inginerului sef sunt indeplinite in baza contractului individual de munca  incheiat in acest scop.

Inginerul Sef are urmatoarele atributii:

 1. Organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea delegata conform organigramei;
 2. Ia masuri pentru adaptarea unui sistem eficace de urmarire a realizarii productiei, asigurand operativitatea informatiilor;
 3. Raspunde de controlul tehnic si de calitate a lucrarilor si prestatiilor;
 4. Analizeaza si aproba programele operative de productie, lucrari, servicii, precum si ordinea de prioritate in executare a acestora;
 5. Organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de realizarea ritmica si integrala a programului de productie pentru respectarea programelor si graficelor de lucru;
 6. Raspunde de imbunatatirea tehnologiilor si mecanizarea proceselor de productie,in primul rand a celor cu consum mare de manopera, reducerea materiilor prime, materialelor, combustibili, energie, apa;
 7. Ia masuri pentru stabilirea cauzelor care au dus la deprecierea, degradarea sau distrugerea unor bunuri din gestiune, in care scop valorificarile vor incepe imediat de la data sesizarii;
 8. Verifica si semneaza necesarul de aprovizionat, asigurand corelarea acestuia cu celelalte sectiuni ale programului de productie;
 9. Ia masuri pentru valorificarea deseurilor;
 10. Indeplineste si alte sarcini ce-i revin in urma sedintelor Consiliului de Administratie ;

C. Contabil Sef

Obligatiile si atributiile contabilului sef sunt indeplinite in baza contractului individual de munca si a fisei postului  incheiate in acest scop

 1. Angajeaza societatea in relatiile cu tertii, prin semnatura, in limitele competentei aprobate de societate si a celor prevazute de legislatia in vigoare.
 2. Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 3. Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 4. Asigura informarea si documentarea economico financiara in cadrul compartimentelor subordonate;
 5. Asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 6. Propune preturile si tarifele la serviciile din cadrul activitatii societatii;
 7. Asigura crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de productie si de circulatie,desfasurarea normala a activitatii economico financiare,constituirea fondurilor proprii,contractarea si rambursarea creditelor bancare,precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli;
 8. Asigura la timp si in conformitate cu dispozitiile legale realizarea balantei de verificare, bilanturilor semestriale si anuale,   precum si realizarea situatiilor de lucrari privind indicatorii principali economico- financiari;
 9. Intocmeste si prezinta bilantul contabil si situatia contului de profit si pierderi al societatii;
 10. Urmareste situatia stocurilor de valori materiale si ia masuri corespunzatoare,potrivit legii;
 11. Stabileste sau propune ,dupa caz,trecerea pe seama cheltuielilor de productie sau circulatie a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere,in cazul in care lipsurile nu se datoreaza culpei unor persoane fizice,precum si scoaterea din gestiune a altor pagube,in conditiile prevazute de lege;
 12. Urmareste si asigura inregistrarea corecta si la timp a consumului de materii prime,materiale,salarii si alte cheltuieli si a veniturilor realizate din activitatile societatii,in vederea determinarii rezultatelor,profit sau eventuale pierderi,atat pe activitati cat si pe total societate;
 13. Asigura platile executiei pe etape a investitiilor,inregistrarea acestora in evidenta si preluarea lor in patrimoniul societatii la finalizarea lucrarilor;
 14. Asigura colectarea si plata tuturor drepturilor de salarizare si retineri ale personalului societatii;
 15. Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 16. Organizeaza si controleaza efectuarea inventarierii bunurilor materiale,conform prevederilor legale;
 17. Urmareste evidenta debitelor provenite din imputatii si se preocupa de incasarea lor;
 18. Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;
 19. Efectueaza analiza in vederea cresterii eficientei fondurilor fixe,sporurilor banesti si accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;
 20. Verifica si coordoneaza activitatea angajatilor din structurile functionale subordonate,asigura respectarea disciplinii muncii in cadrul acestora;
 21. Informeaza conducerea despre greutatile intampinate in activitatea economico-financiare a societatii propunand masuri pentru inlaturarea lor;

 Art.25 Management administrativ

Managementului administrativ este reprezentat de catre sefii structurilor functionale care coordoneaza  controleaza si raspund de  activitatile structurilor pe care le conduc si pentru care se angajeaza in  indeplinirea obiectivelor specifice. Atributiile strucuturilor functionale precum si conducerea si subordonarea acestora sunt prezentate in Anexa 2.

 Art.26 Delegarea si subdelegarea

(1) Delegarea de competenta se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii. Salariatul delegat trebuie sa aiba cunostinta, experienta si capacitatea necesara efectuarii actului de autoritate incredintat;
(2)Asumarea responsabilitatii, de catre salariatul delegat, se confirma prin semnatura pe fisa postului si/sau cererea de concediu de odihna, prin care isi asuma preluarea atributiilor persoanei inlocuite.
(3) Subdelegarea este posibila numai cu  acordul managerului.

(4) Delegarea de competenta nu exonereaza pe manager de responsabilitate.

(5) Pentru îndeplinirea mandatului său, ordonatorul stabileste o structura organizatorică, raporturi ierarhice și de colaborare, sarcini de serviciu (competente). Actul de delegare îl reprezintă Regulamentul de organizare si funcționare, fișele posturilor și, în unele cazuri, ordine exprese de a executa anumite operațiuni. Prin

urmare, funcțiunile ordonatorului sunt îndeplinite de structurile funcționale de specialitate.

CAPITOLUL VII

 DISPOZIȚII FINALE

Art.27  Atribuţiile cuprinse în prezentul Regulament au caracter enumerativ şi nu limitativ, completandu-se cu alte activitati si sarcini rezultate din legi, hotarari, instrucţiuni, precum şi prin dispozitiile conducerii societatii.

Art.28  Personalul cu funcţii de conducere, stabileste si comunică sarcinile detaliate personalului din subordine, prin  fisa postului.

Art.29  Personalul structurilor functionale care,  prin natura sarcinilor ce-i revin, intocmeşte lucrari, situatii, rapoarte, evidente si face propuneri de orice natura, raspunde de continutul lucrarilor, exactitatea şi  realitatea datelor si cifrelor raportate si a propunerilor facute.

Art.30 In cazurile in care  realizarea integrala si in bune conditii a unor sarcini necesita colaborarea mai multor structuri, initiativa si raspunderea indeplinirii sarcinilor o are structura care este titulara sarcinii privind colaborarea. Colaborarea  compartimentelor pentru realizarea sarcinilor de baza este obligatorie.

Art.31  Atribuțiile si responsabilitatile fiecarui salariat din cadrul societatii sunt cuprinse in fisele de post, elaborate sub responsabilitatea sefilor structurilor  functionale si avizate de catre conducerea societatii.

Art.32  Atribuțile si raspunderile ce revin fiecarei persoane din cadrul societatii, care semneaza, intocmeste sau participa la intocmirea documentelor pentru operatiile ce se supun controlului financiar preventiv si control ierarhic operativ precum si a celor care exercita acest control, sunt cele stabilite prin deciziile directorului general care  completeaza prezentul Regulament.

Art.33  Comunicarea  informațiilor de interes public se va realiza numai cu respectarea Legii 544/2001, de catre structurile functionale sau salariatii delegati de catre conducerea societatii.  Se considera a fi confidentiale datele si informatiile care nu sunt publice  asa cum au fost stabilite prin Regulamentul Intern al societatii:

- datele si informatiile despre clienti;

- informatii privind datele personale ale angajatilor, veniturile acestora, calificativele obtinute in urma evaluarilor individuale;

-datele financiare ale societatii, orice alte date care sunt utile societatii si a caror cunoastere ar aduce avantaje personale unor terti (colegi, clienti, concurenti, etc.) sau care ar putea aduce prejudicii societatii;

Art.34  Intregul personal al societatii, indiferent de functia indeplinita, raspunde de executarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor din fisa postului, a prezentului R.O.F., a contactului colectiv de munca si regulamentului intern al societatii, codului de conduita, deciziilor conducerii sau delegarilor. Nerespectarea acestor atributii atrage după sine aplicarea sanctiunilor disciplinare în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art.35  Angajatilor  le revine sarcina ca in cazul identificarii unor dovezi in ceea ce priveste existenta de neregularitati (ex.posibile fraude, coruptie sau orice altfel de activitate care poate afecta in sens negativ interesele majore ale societatii) sa aduca la cunostinta managementului societatii, in ordinea respectarii

ierarhiei, sau in cazul in care sunt implicate nivele ale acestuia sa aduca respectivele dovezi la cunostinta organelor abilitate ale statului.

Art.36  Sefii structurilor functionale vor lua masurile necesare ca intregul personal al institutiei sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 37  Orice modificare si completare a prezentului regulament se aproba de catre Consiliul de Administratie

Art.38  Prezentul Regulament de Organizare si Functionare  a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie si va fi aplicat de la 01.07.2023

Director General

Cătălin NECULAU

 

Întocmit

Șef Serviciu Resurse Umane

                                                                                                                 ing Norina Hliboceanu

 Anexa 2

 

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILESTRUCTURILOR ORGANIZATORICE

 Asistent manager

 Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

 • Are acces la normele si procedurile elaborate in firma si face propuneri de optimizare a acestora;
 • Preia in lipsa directorului general informatii specifice activitatii de asistenta managerial;
 • Solicita, respectiv transmite managementului informatiile necesare dezvoltarii si implementarii proiectelor alocate de directorul general;
 • Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma;
 •  Reprezinta directorul general in lipsa acestuia in vederea planificarii si organizarii agendei si a mentinerii legaturii intre conducere si departamentele firmei;
 • Asigură legătura dintre persoana cu funcţie de conducere şi  persoane din cadrul organizaţiei sau din afara acesteia;
 • Se ocupă de apelurile telefonice sau de diferite rapoarte şi cereri sosite pe numele persoanei cu funcţie de conducere;
 • Se ocupă de corespondenţa (email, fax, poştă )  persoanei cu funcţie de conducere şi redactează  răspunsuri la aceasta (în măsura în care este abilitată să facă acest lucru);
 • Stabileşte agenda de întâlniri zilnice ale directorului general pe baza programului acestuia şi în limita timpului disponibil;
 • Se ocupă de agenda de călătorie (bilete de avion, cazare la hotel, etc.);
 • Organizează şi coordonează întâlniri şi conferinţe;
 • Organizeaza activitatea de  protocolul;
 • Indeplineste atributii cu privire la informatiile de interes public conform Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
 • Concepe şi redactează documente, prezentări şi rapoarte;
 • Primeşte înregistrează, scanează documente contabile şi le distribuie conform procedurilor interne;
 • Pastreaza confidentialitatea tuturor datelor la care are acces;
 • Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;

 SERVICIUL RESURSE UMANE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

- are in subordine :

Compartimentul resurse umane

                                    Biroul Administrativ-Paza

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Resurse Umane

Compartiment Resurse Umane

 • Elaboreaza si implementeaza politicile de resurse umane (recrutare,selectie, integrare, dezvoltare, motivare si relatii de munca) care sa asigure societatii necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 • Intocmeste documentele necesare la angajare (contracte de munca, fisa pentru  verificarea conditiilor de incadrare, adrese de instiintare catre A.J.O.F.M., etc.);
 • Identifica necesarul de personal  si urmareste angajarea pe functii  in limitele  cantitative si de competenta aprobate in organigrama si statul de functii ale societatii;
 • Monitorizeaza indicele de fluctuatie a fortei de munca;
 • Asigura necesarul de personal prin recrutare interna sau externa, organizeaza recrutarea si selectia pentru ocuparea posturilor vacante sau promovare in conditii legale conform procedurilor de lucru aprobate;
 • Verifica si completeaza (actualizeaza) documentele (CI,certificate de nastere a copiilor, certificate de competente etc.) din dosarele de personal ale angajatilor din organizatie;
 • Intocmeste documente privind incadrarea, detasarea, delegarea, promovarea, pensionarea si definitivarea personalului din cadrul organizatiei conform referatelor primite in cadrul serviciului precum si  a altor dispozitii ale conducerii societatii;
 • Intocmeste toate documentele legale privind schimbari ale clauzelor din contractele individuale de munca ale angajatilor ;
 • Creeaza si actualizeaza baza de date ASIS – privind datele de personal din organizatie ;
 • Inregistreaza conform HG905/2017 datele de personal in Registrul general de evidenta a salariatilor (REGES);
 • Elibereaza si vizeaza legitimatii  de serviciu ;
 • Coordoneaza si urmareste activitatea de programare a concediilor de odihna;
 • Intocmeste si inainteaza lucrari statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale catre Directia Judeteana de Statistica ;
 • Intocmeste materialele prezentate in Consiliul de Administratie cu privire la activitatile ce revin Serviciului Resurse Umane;
 • Elaboreaza organigrama si statul de functii, realizate in baza planificarii resurselor umane si o supune spre aprobare Consiliului de Administratie ;
 • Elaboreaza si actualizeaza Regulamentul Intern si  Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii Salubris S.A ;
 • Redacteaza Contractul Colectiv de Munca, dupa negociere,și efectueaza toate demersurile înregistrării acestuia la ITM;
 • Implementeaza politicile de protectie a datelor cu caracter personal conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) ;
 • Proiecteaza si reproiecteaza posturile functie de schimbarile organizatorice necesare pentru optimizarea activitatilor care se desfasoara la Societatii Salubris S.A. ;
 • Coordoneaza intocmirea si actualizarea fisele de post pentru salariatii din cadrul organizatiei;
 • Coordoneaza activitatea de evaluarea  a personalului din cadrul organizatiei ;
 • Intocmeste necesarul de instruire a resurselor umane si asigura participarea salariatilor la cursuri de formare si perfectionare organizate de institutii abilitate functie de cerintele actuale si de perspectiva ale organizatiei;
 • Intocmeste ‘Fisa cu existentul de bunuri rechizitionabile’ in vederea predarii acesteia catre Comisia de Rechizitii, conform Legii 132/1997 modificata prin Legea nr.410/2004 ;
 • Intocmeste, supune spre aprobare si pastreza lucrarile privind mobilizarea la locul de munca ;
 • Raspunde tuturor ordinelor si dispozitiilor primite de la C.M.Z.Iasi ;

Birou Administrativ- Paza

 Conducere- activitatea biroului este coordonata si controlata de catre  Sef Birou

 • Administreaza imobilele societatii asigurand conditii optime de lucru in spatiile amenajate, asigura desfasurarea in bune conditii a pazei pe obiective;
 • Asigura :-intretinerea si service-ul instalatiilor electrice

-intretinerea si service-ul instalatiilor sanitare

- intretinerea si service-ul instalatiilor  termice
- intretinerea si service-ul sistemelor de inchidere ale cladirilor, usi si ferestre
- montaj si intretinere service la sistemele de securitate

 • Asigura efectuarea curatenia din imobilele societatii cat si a terenurilor aferente; asigura materiale necesare efectuarii curateniei zilnice;
 • Asigura desfasurarea activitatii de arhivare documente : inregistrarea si pastrarea unitatilor arhivistice conform normelor legale;
 • Asigura respectarea procedurii privind arhivarea documentelor in organizatie;
 • Asigura desfasurarea activitatii   de registratura,curierat si telefonie centrala:primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei, precum şi comunicarea sau expedierea acesteia,controloleaza activitatea telefonist ;
 • Asigura respectarea procedurii de lucru privind circuitul documentelor in organizatie;
 • Tine evidenta obiectelor de inventar de la sediul societatii;
 • Asigura buna desfasurare a activitatii de paza la obiectivele societatii;
 • Asigura instruirea si echiparea paznicilor din dispozitivul de paza propriu;
 • Primeste si elibereaza materiale birotica si curatenie  necesare desfasurarii activitatilor din societate ;

SERVICIUL JURIDIC

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general                                    

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Juridic

 Compartiment Juridic

 • Asigura cunoasterea si respectarea legii in cadrul societatii;
 • Ofera consultaţii  cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • Redacteaza  opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea societatii;
 • Impreuna cu sefii structurilor functionale  elaboreaza  proiecte de contracte şi negociaza clauzele legale contractuale;
 • Reprezinta, pe baza de delegatie, societatea in fata instantelor judecatoresti, parchetului, notarului public si in alte raporturi cu persoane fizice si juridice;
 • Redacteaza  acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc societatea;
 • Redacteaza cererile de chemare in judecata in procese de recuperare daune sau actiuni in regres;
 • Asigura repectarea termenelor privind actionarea in instanta;
 • Asigura respectarea termenelor procedurale privind executarea silita;
 • Exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti defavorabile societatii in litigiile civile, comerciale si penale;
 • Analizeaza temeinic cauzele in care asista sau reprezinta societatea;
 • Asigura prezenta la termenele instantelor de judecata sau ale altor institutii solicitante;
 • Urmareste aparitia actelor normative, tine evidenta acestora si semnaleaza conducerii unitatii sarcinile ce-i revin potrivit acestor reglementari;
 • Reprezinta societatea pe linie juridica in raporturile cu partile interesate;
 • Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
 • Semneaza, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de catre  persoana juridică sau  instituţia publică reprezentată;
 • Primeste si inregistreaza declaratiile de avere si declaratii de interese ale membrilor A.G.A., Consiliului de Administratie, Directorului General si a sefilor structurilor functionale ale societatii, le incarca pe site-ul societatii si le trimite la A.N.I.
 • Urmareste înscrierea corectă a creanţelor în tabelul întocmit de către Lichidatorul judiciar şi formulează dacă e cazul contestaţii împotriva creanţelor înscrise la Tribunal – Judecatorul Sindic;
 • Elaborează evidenţe privind debitorii aflati în stadiul executării silite sau ce vor fi pusi în executare.
 • Tine evidenta centralizata si distincta pentru toate categoriile de debitori;
 • Intocmeste dosare de actionare in judecata si /sau executare silita  a debitorilor ;
 • Tine evidenţa debitorilor aflaţi în procedură de reorganizare judiciară şi faliment, depune diligenţele necesare în vederea înscrierii la masa credală, reprezintă societatea, în instanţă – Judecător Sindic, urmareste modul de îndeplinire a procedurilor de catre executorul judecătoresc;
 • Realizează trimestrial analize privind titlurile executorii restituite şi înainteaza rapoartele conţinând propuneri pentru demersurile următoare conducătorului societăţii şi şefului de serviciu;
 • Tine o evidenţă distinctă a popririlor;
 • Elaboreaza rapoartele sintetice lunare privind numărul total de dosare, stadiul acestora, cuantumul încasarilor lunare, evidenţiind încasarile facute prin executorul judecătoresc, chitanţiere,, numarul de dosare puse în executare lunar;
 • Întocmeşte corect si la termen documente privind procedura executarii silite;
 • Gestioneaza baza de date informatizata privind dosarele de executare silita;
 • Solicită informaţii de la alte compartimente privind debitorii ce urmează a fi pusi în executare;
 • Solicita informatii de la executorii judecatoresi privind stadiul dosarelor de executare silita;

Compartiment S.S.M, S.U.

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului gene

Activitati S.S.M                                   

 • Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca propunand masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de sanatate si securitate in munca ;
 • Asigura auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate;( auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si ISO 45001 :2018);
 • Controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
 • Verifica periodic, sau ori e cate ori este nevoie, daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;
 • Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii la angajare cat si prin cele trei forme de instructaj (introductiv general , la locul de munca si periodic);
 • Elaboreza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie, si participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune;
 • Initiaza cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;
 • Colaboreza cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale,
 • Efectueaza controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masuri de securitate corespunzatoare;
 • Propune sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca;
 • Colaboreaza cu serviciul medical in fundamentarea programului de masuri de sanatate si securitate in munca;
 • Colaboreaza cu reprezentantii sindicatului pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca incluse in Contractul Colectiv de Munca.
 • Structurile medicale de medicina muncii au urmatoarele atributii:
 • Sa participe la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;
 • Sa monitorizeze starea de sanatate a angajatilor prin:
 • examene medicale la angajarea in munca;
 • examen medical de adaptare;
 • control medical periodic;
 • examen medical la reluarea activitatii;
 • Sa indrume activitatea de reabilitare profesionala, reconversia profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice;
 • Sa comunice existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;
 • Sa consilieze angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile prihofiziologice ale angajatilor;
 • Sa consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
 • Sa participe la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale.

Activitati S.U.

 • Planifică, conduce si raspunde de activităţile de întocmire, actualizare, păstrare şi aplicare a documentelor operative:
  • intocmeste si actualizeaza permanent ,,Celula de urgenta” al Societatii SALUBRIS S.A. Iaşi;
  • intocmeste Planul anual de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al Societatii SALUBRIS S.A. Iaşi;
  • planifica si executa simulari anulale cu salariatii societatii.
 • Planifică, organizează şi conduce activitatea personalului cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Asigura secretariatul operativ pentru ,,Celula de Urgenta” a Societatii Salubris SA Iasi;
 • Asigura legatura cu Biroul de protectie civila a Municipiului Iasi si societatilor subordonate Municipiului Iasi in cazul unei situatii de urgenta;
 • Asigura legatura operativa cu ISU Iasi;
 • Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta la sediul Societatii SALUBRIS S.A. Iaşi, în mod operativ, oportun, în caz de SU;
 • Asigura evaluarea riscurilor de SU si propune masuri de prevenire;
 • Realizeaza instructajul SU noilor angajati ai societatii si coordoneaza activitatile de S.U.
 • La inceperea programului de lucru si la terminarea acestuia verifica obligatoriu locurile de munca in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu;
 • Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor;
 • Intocmeste si reactualizeaza permanent evidenta calitativa si cantitativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ,din dotare si actioneaza pentru completarea acestora la nevoie;
 • Asigura echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si mentinerea acestora in stare de functionare ,la parametri proiectati;
 • Asigura dotarea pichetelor P.S.I. cu materialele prevazute in normele in vigoare;
 • Asigurara incarcarea stingatoarelor de incendii;
 • Asigura legatura cu cadrele responsabile de inregistrare a incendiilor;
 • Intocmeste planul de evacuare a personalului si materialelor din incaperi atat la sediu cat si la sectiile unitatii;
 • Verifica modul de respectare a normelor SU la toate punctele de lucru ale societatii cat si la centrele amenajate pentru formatiile de lucru din oras (DSU si MCP);
 • Elaborează documentele specifice de SU si le prezintă spre aprobare şefului Celulei de Urgenta al Societatii SALUBRIS S.A. Iaşi;
 • Întocmeşte şi actualizează situaţia cu mijloacele, aparatura şi utilajele care pot fi folosite în acţiunile de situatii de urgenta, la producerea dezastrelor şi în situaţii speciale;

BIROU  Control  Operativ

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

 • Supravegheaza functionarea sistemului de management al flotei prin GPS implementat la parcul auto al organizatiei;
 • Centralizeaza/ analizeaza datele furnizate de sistemul de management al flotei prin GPS
 • Supravegeaza functionarea sistemului de supraveghere video implementat la punctele de lucru ale organizatiei;
 • Implementeaza sisteme informatice de supraveghere;
 • Analizeaza datele furnizate de sistemului de supraveghere video;
 • Monitorizeaza alimentarea cu carburanti a utilajelor dislocate pe amplasamentul Depozitului de deseuri Tutora;
 • Monitorizeaza activitatea personalului organizatiei;
 • Furnizeaza echipei manageriale rapoarte documentate privind activitatea curenta, si aspectele de interes privind eventuale disfunctionalitati si propuneri de optimizare/ imbunatatire a activitatii organizatiei;
 • Participa la identificarea si tratarea eventualelor neconformitati ale procesului de control operativ.
 • Organizeaza, si controleaza procesul de dispecerizare comenzi
 • Introduce in aplicatie comenzile rezultate in urma graficelor stabilite la contractele de prestări servicii      comunicate prin notele de serviciu de la biroul contractare.
 • Transmite catre tablete rutele din programul Route Planner.
 • Introduce in aplicatie zilnic comenzile beneficiarilor făcute, pe email, alte adrese scrise, telefonice (inclusiv cele primite dupa ora 15:30 care vor fi introduse a doua zi iar cele primite in weekend vor fi introduse in ziua de luni);
 • Operează în baza de date scoatere de la prestare a punctelor de lucru a căror contract încetează, conform notelor de serviciu.
 • Identifica in mod obligatoriu (prin cod client, locatie client, tip deseu, tip recipient si nr. recipient) persoana juridica care lanseaza o comanda telefonica; Pentru deșeurilor municipale provenite de la persoanele juridice, generează zilnic, traseele de colectare RoutePlaner ce sunt distribuite șoferilor de pe mijloacele de transport de colectare.
 • Urmărește modul de onorare a comenzilor: operează în baza de date starea fiecarei comenzi din „validata” in „executata” in momentul in care primeste confirmarea efectuarii serviciului in raportul “status livrari” sau în baza confirmarilor scrise de efectuare a prestării;
 • Verifica zilnic cantitatile confirmate pe bonurile de mana cu cele din raportul “status livrari” iar unde sunt neconcordante verifica pe camerele instalate pe autogunoiere.
 • Comenzile neonorate din diverse motive le reportează în vederea preluării acestora pentru graficul din ziua următoare.
 • Transmite sefilor de formatie DSU lista cu comenzi, graficul de colectare în vederea executării acestora ;
 • Comenzile preplatite sunt verificate zilnic in functie de statusul dat de sefii de centre DSU.
 • Preia si inregistreaza in programul I-track solicitarile de ridicare a deseurilor de la clientii , persoane juridice,care apeleaza telefonic Centrul de Comanda( comenzi suplimentare)  care solicita asigurarea serviciului suplimentar, inafara  graficului de colectare prevazut la contract (persoane fizice sau juridice) ;
 • Preia fisierele generate automat din ASISRIA , din modulul contracte, si le importa in programul Route Planner
 • Preia comenzile venite prin aplicatia de dispecerizare sau telefonic de la persoanele juridice, Sef sectie I DSU si/sau Director general.
 • Urmareste planificarea saptamanala a rutelor
 • Realizeaza subplanuri zilnice pentru rutare,trimite catre tablete rutele atat la agentii economici cat si la punctele gospodaresti.
 • Verifica zilnic programul de rutare si corectitudinea cantitatilor de deseuri inscrise pe confirmarile de executie servicii
 • Analizeaza statusul dat in cadrul programului Route Planner de catre conducatoriii auto si verifica,pe sistemul de supraveghere video amplasat pe autogunoiere si prin GPS,conformitatea datelor,apoi afiseaza sefilor de formatie neconcordantele sesizate.
 • Transmite zilnic catre Serv. Facturare - Incasare, electronic, status-ul dat pe tableta (verificat) de catre soferi si confirmarile fizice.
 • Preia, inregistreaza eventuale reclamatii de la clienti (privind modul de derulare a activitatii de colectare si transport a deseurilor) si le transmite Sectiei I DSU ;

 SERVICIU MANAGEMENT CALITATE, MEDIU SI RELATII CU PUBLICUL

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu M.C.M.R.P.

 • Formulează propuneri scrise privind strategia in domeniul SMI si dupa aprobarea acestora de catre Directorul General, monitorizeaza indeplinirea acestora;
 • Monitorizeaza permanent implementarea si aplicarea corespunzatoare a procedurilor si instructiunilor de lucru in toate entitatile functionale din organizatie;
 • Prezinta conducerii organizatiei (din proprie initiativa sau la cerere) rapoarte privind gradul de implementare si aplicare a SMI in organizatie – sau secvential, in anumite entitati functionale;
 • Asigura relatia cu organismul de certificare si alte parti interesate in domeniul managementului integrat;
 • Raspunde de gestionarea corespunzatoare a intregului Sistem de Management Integrat (SMI) calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala implementat si certificat in organizatie (in conformitate cu cerintele versiunilor in vigoare ale standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si cu cerintele conducerii organizatiei in acest domeniu);
 • Intocmeste anual rapoarte privind starea mediului si stadiul in care se afla diferitele proiecte proprii sau colaborari cu institutii de profil ;
 • Implementeaza programe ce vizeaza in mod direct starea mediului si managementul D.S.U. ;
 • Colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din tara si strainatate ;
 • Solicita autoritatilor pentru protectia mediului acord si/sau autorizatie de mediu si intocmeste documentatii pentru obtinere de Viza anuala pentru Autorizatiile de Mediu - dupa caz ;
 • Elaboreaza norme si reglementari specifice domeniului de activitate al Societatii Salubris pe linia protectiei mediului ;
 • Asista persoanele imputernicite cu inspectia (Primaria Municipiului Iasi, Garda de Mediu, Agentia de Protectia  Mediului, Inspectia Apelor Romane Iasi), punandu-le la dispozitie evidentele proprii, toate documentele relevante si le faciliteaza controlul obiectivelor sau activitatilor, precum si prelevarea de probe de apa, aer sol (Depozit Tomesti, Depozit Ecologic Tutora, CMCI);
 • Reprezinta societatea Salubris S.A. in cadrul discutiilor sau proiectelor ce se deruleaza in domeniul protectiei mediului in baza imputernicirii date de conducerea societatii;
 • Organizeaza actiuni specifice de instruire/constientizare a populatiei in domeniul protectiei mediului , colectare selectiva, managemntul deseurilor;
 • Promoveaza imaginea institutiei pe plan intern si international prin publicarea de articole in reviste de specialitate;
 • Organizeaza activităţile specifice conform normelor legale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002 precum şi colaboreaza in vederea realizarii raspunsurilor in conformitate cu în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
 • Creeaza si mentine relatiile cordiale si profesionale cu partenerii ;
 • Realizeaza culegerea de date si prelucrarea lor (stiri sau articole din presa locala sau centrala) ;
 • Inregistreaza petitiile, cererile, reclamatiile, sesizarile, propunerile formulate in scris sau prin posta electronica ;
 • Urmareste solutionarea , redactarea si expedierea in termen legal a raspunsurilor ;
 • Urmareste solutionarea problemelor legate de activitatea Societatii Salubris S.A., inregistrate la audientele care au loc saptamanal la Primaria Municipiului Iasi ;
 • Intocmeste documentatia pentru buna desfasurare a audientelor sustinute de Directorul General al Societatii Salubris S.A. (daca este cazul) si urmareste, solutionarea problemelor ;
 • Initiaza si monitorizeaza campaniile de promovare a imaginii societăţii prin materiale specifice;
 • Desfasoara activitati de informare a clienţilor privitor la activitatea societăţii prin intermediul mass-media (ştiri, comunicate) şi a paginii web;
 • Organizeaza actiuni de masurare a gradului de satisfactie a clientilor;
 • Gestionează relaţiile cu presa scrisa si audio-vizuala;
 • Creaza material de comunicare pentru site-ul societatii si pentru social-media;
 • Creaza  continut (text si imagine) pentru materialele de informare a activitatii societatii;
 • Preluare solicitari,petitii si sesizari telefonice de la clienti;
 • Arhivarea documentatiei serviciului;
 • Propune, organizeaza, desfasoara campanii de promovare a diferitelor activitati ale societatii si colaboreaza cu toti factorii necesari pentru buna desfasurare a evenimentelor;
 • Colaboreaza cu departamentul de specialitate pentru contractarea partenerilor coilaboratori pentru vanzarea deseurilor (cauta si negociaza termeni contractuali din punct de vedere tehnico-economic);
 • Propune si elaboreaza studii/rapoarte tehnice de specialitate pe tema deseurilor, pentru a fi inaintate conducerii societatii sau tertilor (PMI, Garda de Mediu, ANRSC, Apele Romane, etc);
 • Colaboreaza cu institutiile de invatamant in vederea desfasurarii si organizarii de campanii, evenimente si actiuni pe teme de protectia mediului (intocmire de protocoale, proiecte, acorduri, etc);
 • Colaboreaza cu Primaria Municipiului Iasi in vederea derularii si desafurarii proiectelor accesate prin PNRR (actiuni privind, scrierea cererilor de finantare, urmarire documentatie online si fizic, colaborarea pentru descrieri tehnice si caiete de sarcini ale proiectelor aflate in derulare, vizite in teren cu echipa de proiectare, beneficiar si consultant);
 • Desfasoara, impreuna cu auditorul pe SSM  audituri interne in societate si intocmeste rapoarte in urma finalizarii acestora (chestionar de audit, manual de management, raport de audit si PV al sedintei de analiza a SMI, contextul organizatiei);
 • Propunerea de proiecte finantate din programe ale ministerului mediului (AFM, ANPM, etc);
 • Verificarea activitatilor din teren (in cadrul controalelor programate, in cadrul desfasurarii actiunilor specifice auditului intern, in caz de inspectii, actiuni alea uditului extern al SMI);
 • Discutii telefonice tehnice pentru verificarea situatiilor din teren, atat cu persoane fizice si persoane juridice;
 • Conceperea, redactarea proiectelor de colaborare in vederea desfasurarii actiunilor de mediu (Ziua Mediului, Saptamana verde, Saptamana altfel, Campanii de ecologizare) prin elaborare de schite proiecare, referate de specialitate, proiecte; incluziv realizarea de Rapoarte dupa fiecare actiune desfasurata;
 • Transmiterea comenzilor pentru preluare deseuri catre parteneri, urmarirea comenzilor in sistem si finalizarea trasabilitatii deseurilor in sisteme informatice;
 • Asigurarea realizarii raportarilor de mediu, gestiunea deseurilor si a emisiilor ijn sistemul informatil al ANPM  - SIM (platforma informatica pentru introducere date despre mediu);
 • Realizarea de instruiri specifice pe managementul deseurilor si colectarea separata a cestora cu Sectiile I, II si III, urmare de semnarea proceselor verbale;
 • Realizarea documentelor si rapoartelor privind gestiunea deseurilor si transmiterea catre APM, Garda de Mediu si PMI;
 • Realizarea permanenta a trasabilitatii deseurilor gestioinate de societate si trabsmiterea lunara catre PMI;
 • Raportarea separata a gestiunii deseurilor pentru CMCI – atat catre APM cat si catre Garda de Mediu;
 • Realizeaza Raport anual de mediu pentru depozitul Tutora si pentru Depozitul inchis Tomesti;
 • Realizeaza Planuri de prevenire a poluarilor accidentale pentru depozitul Tutora si pentru depozitul inchis Tomesti;
 • Realizeaza simulari ale poluarilor accidentale in teren cu toate sectiile si cu reprezentanti si incheie PV de simulare insusite si semnate de catre participantii la procesul de simulare;
 • Realizeaza si colaboreaza cu APM si PMI la intocmirea Planului de Actiune pentru Mediu – local si judetean;
 • Colaboreaza cu toate institutiile necesare (ADIS, Consiliul Judetean, Primaria Municipiului Iasi, AFM) in vederea bunei desfasurari ale proiectelor in derulare si pentru initierea de proiecte noi in domeniul deseurilor;
 • Gestioneaza si monitorizeaza factorii de mediu in Municipiul Iasi, Depozit Tutora si Depozit inchis Tomesti (analize fizico-chimice pentru aer, apa uzata, apa pluviala, sol); dupa intocmirea referatelor de specialitate cu necesarul de indicatori (in conformitate cu autorizatiile in vigoare);
 • Realizeaza Studiul privind Evaluarea conformarii cu cerintele de mediu;
 • Realizeaza raport cu Lista aspectelor de mediu si a riscurilor aferente (integrate) in colaborare cu toate activitatile care au impact asupra mediului din societate;
 • Intocmirea documentelor lunare cu sumele aferente pentru economia circulara si trimestrial intocmirea dosarelor de trasabilitate pentru AFM – urmate de intocmirea, verificarea si semnarea Declaratiei AFM – si transmiterea acesteia in platforma online;

SERVICIUL ACHIZITII APROVIZIONARE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Achizitii Aprovizionare

 • Analizeaza si verifica referatele cu propunerile de achizitii produse/servicii transmise de catre compartimentele functionale ale societatii. Verificarea necesarului de produse/servicii se va face functie de consumul de produse/servicii din anii precedenti corelat cu modificarile intervenite in activitatea compartimentului respectiv;
 • Elaboreaza Programul Anual de Achizitii;
 • Propune directorului general, spre aprobare, componenta comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de intocmire a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
 • Asigura intocmirea dosarelor de achizitie publica de produse/servicii;
 • Verifica corectitudinea intocmirii dosarelor de achizitie;
 • Asigura organizarea si derularea achizitiilor publioce (cereri de oferta, selectii de oferta, licitatii) in conformitate cu legislatia in vigoare in acest domeniu;
 • Asigura intocmirea formalitatilor de publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP a anunturilor/invitatiilor de participare a procedurilor de licitatie;
 • Asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Asigura comunicarea catre ofertantii participanti la procedurile de licitatii a rezultatelor procedurilor de achizitie publica;
 • Asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre comisia de analiza si solutionare a contestatiilor;
 • Asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor facturilor in drept;
 • Asigura restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica;
 • Asigura incheierea Contractelor de achizitie impreuna cu reprezentantii structurilor organizationale de specialitate (Serviciul juridic, Contabil Sef)
 • Urmareste derularea si achitarea contractelor de achizitie publica;
 • Aproba plata facturilor emise de furnizori dupa analiza corectitudinii intocmirii/aprobarii documentelor aferente achizitiei in cauza (referat de necesitate,comanda,contract,nota de receptie si constatare diferente);
 • Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate, care cuprinde informatii cu privire la firmele participante si rezultatele acestora;
 • In cazul nerespectarii de catre furnizori a clauzelor contractuale, propune conducerii rezilierea contractelor si contractarea de furnizori alternativi;
 • Intocmeste comenzile de aprovizionare si le inainteaza catre furnizor;
 • Organizeaza ,coordoneaza si verifica activitatea de aprovizionare;
 • Mentine legatura cu furnizorii in vederea asigurarii bunei derulari a contractelor incheiate;

SERVICIUL INFORMATIZARE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Informatizare

 • Administreaza sistemul integrat de tip ERP – ASIS;
 • Defineste si implementeaza proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice activităţii de informatizare, a lucrului cu echipamentele IT, securitatea datelor, etc.;
 • Coordonează activitatea de instruire a personalului în utilizarea tehnicii de calcul şi al aplicaţiilor informatice ;
 • Asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul şi de produse program ;
 • Coordonează activitatea de service calculatoare şi imprimante ale unitatii ;
 • Coordonează testarea aplicaţiilor informatice din punct de vedere funcţional (la nivel informatic) şi colaborează cu celelalte departamente din instituţie pentru exploatarea aplicaţiilor software integrate implementate ;
 • Monitorizeaza activitatea de arhivare electronica ;
 • Coordonează activitatea de administrare baze de date şi reţea, depanare şi întreţinere echipamente IT ;
 • Analizează situaţia tehnicii de calcul şi elaborează proiectul de ansamblu şi proiectul tehnic în vederea îmbunătăţirii reţelei informatice existente ;
 • Supervizează implementarea aplicaţiilor soft in cadrul unitatii şi coordonează activitatea utilizatorilor;
 • Efectueaza salvări de date şi restaurarea datelor;
 • Administreaza utilizatorii reţelei informatice prin acordarea accesului la resurse, crearea şi întreţinerea conturilor de utilizator, definirea politicii de reţea;
 • Instaleaza şi configureaza aplicaţii software;

Compartiment AUDIT INTERN

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Coordonarea-  activitatii de audit este asigurata de un  responsabil  numit prin act administrativ de catre   conducerea societatii

 • Elaborează norme metodologice de audit public intern specifice societăţii, cu avizul entităţii ierarhic superioare;
 • Elaborează carta auditului public intern în cadrul societăţii ;
 • Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Evalueaza gradul de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica ;
 • Desfasoara misiuni de audit cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual ;
 • Face propuneri de imbunatatire si/sau corectare in urma auditarilor efectuate ;
 • Organizeaza reuniuni de conciliere cu structurile auditate, in cadrul carora se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate ;
 • Raportează catre conducerea societatii constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
 • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.;
 • În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului societăţii şi structurii de control intern abilitate;
 • Monitorizează implementarea recomandărilor rezultate în cadrul misiunilor de audit intern si raporteaza periodic stadiul implementarii lor catre conducerea societati ;.

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Pe linia controlului financiar preventiv:

          Conform Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Deciziei 298/11.11.2020 principalele sarcini şi atribuţii specifice controlului financiar preventiv sunt:

 • Elaboreaza norme specifice de control financiar preventiv, conform legii;
 • Elaboreaza/actualizeaza listele de verificare aferente proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv;
 • Verifica sistematic operaţiunile care fac obiectul controlului preventiv din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
 • Indeplineste sub toate aspectele a principiile şi regulile procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);
 • Aplica viza de control financiar preventiv pe toate documentele supuse controlului;
 • Inscrie documentele, prezentate la viza de control financiar preventiv, în registrul privind operaţiunile prezentate la viza CFP.
 • Raporteaza trimestrial conducerii societatii rezultatele activitatii desfasurate;
 • In cazul neîndeplinirii condiţiilor de legalitate şi regularitate de către proiectele de operaţiuni, aduce la cunoştinţa conducătorului societăţii refuzul de viză în scris;

Pe linia controlului financiar de gestiune:

Activitatea este organizata conform reglementarilor OUG nr. 94 din 02.11.2011 aprobată prin Legea nr. 107 din 04.07.2012 şi HG nr. 1151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare  a controlului financiar de gestiune :

 • Verificarea respectarii prevederilor legale şi a reglementarilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;
 • Verificarea respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii şi execuţia acestuia;
 • Verificarea respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
 • Verificarea respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico - financiare;
 • Verificarea respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;
 • Elaborarea programele de activitate semestriale;
 • Efectuare analize economico financiare pentru conducerea societatii in scopul fundamentarii deciziilor de imbunatatire a performantelor;
 • Intocmirea rapoartelor semestriale destinate conducerii privind rezultatele activitatii desfasurate, stadiul de implementare a masurilor propuse in urma controalelor efectuate si prezentarea acestora consiliului de administratie;

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Nivel ierarhic: - este subordonat Contabilului Sef

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

 • Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
 • Intocmirea lunara a decontului de TVA respectiv D 300, depunerea in termenul legal cat si  si ordinul de plata pentru virarea acestuia ;
 • Calculeaza trimestrial si anual impozitul pe profit ;
 • Intocmirea si depunerea trimestriala a declaratiei  100  Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat respectiv impozitul  pe profit si ordinul de plata pentru virarea acestuia ;
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 101 Declaratial anuala a impozitului pe profit ;
 • Intocmirea registru de evidenta fiscala trimestrial, anual si ori de cate ori sunt rectificative;
 • Inregistreaza consumurile de materiale, ambalaje si intocmeste nota contabila tinind o evidenta sintetica si analitica a acestora pentru gestiunile :MCP, DSU, Depozit central, Padoc Tomesti,Tipizate sediu, Informatizare, CMCI;
 • Verifica NIR-rurile operate
 • Inregistreaza consumul de combustibil petru masini si utilaje si intocmeste nota contabila;
 • Verifica si opereaza casarile de obiecte de inventar;
 • Inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;
 • Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a mijloacelor fixe si a stocurilor cat si a bunurilor aflate in administrare cu utilizarea conturilor si procedurilor contabile in vigoare;
 • Calculul amortizarii, a planului de amortizare si reevaluarea bunurilor ori de cate ori se impune prin acte normative;
 • Tine evidenta analitica si sintetica a furnizorilor de materiale,a furnizorilor debitori,clientilor si clientilor incerti,debitorilor diversi ;
 • Inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de materiale necesar unitatii;
 • Intocmirea documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise de Ministerul Finantelor;
 • Verificarea registrelor de casa conform borderourilor de predare a incasarilor si a chitantelor aferente ;
 • Intocmirea Jurnalului de vanzari si a celui de cumparari ; Intocmirea lunara a decontului de TVA
 • Intocmire nota contabila pentru intrari si consumul de tichete de masa , tichete sociale,timbre fiscale si postale,B.C.F.-uri ;
 • Evidenta sintetica si analitica a ajustarilor pentru deprecierea stocurilor;
 • Evidenta sintetica a clientilor si clientilor incerti;
 • Evidenta sintetica a ajustarilor pentru deprecierea creantelor;
 • Evidenta sintetica si analitica a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Verificarea si inregistrarea deconturilor de cheltuieli ale salariatilor (abonamente lunare, protocol, taxe postale, timbre judiciare, etc);
 • Verificarea si inregistrarea ordinelor de deplasare interne si externe;
 • Intocmirea lunara a declaratiilor 390 Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare si 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national;
 • Preluarea fisierelor din casele de marcat si depunerea lunara a declaratiei 4200;
 • Intocmirea trimestriala a formularului S1001-monitorizarea fondului monetar international;
 • Intocmeste si depune anual declaratia 107 Declaratie privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private;
 • Efectuare punctaj lunar cu facturile de materiale si prestari pentru inregistrarea corecta in conturile de materiale,prestari si TVA ;
 • Efectuare operatiuni de incasare pe baza de dispozitii de incasare si inregistreaza in registrul de casa,pe baza de chitanta ;
 • Depunere la banca a numerarului colectat pe baza de foaie de varsamant ori de cate ori este cazul ;
 • Intocmire evidenta analitica a salariilor si a contributiilor aferente ;
 • Intocmire evidenta analitica si sintetica a salariilor depuse ;
 • Intocmire evidenta analitica si sintetica a pensiilor alimentare si a altor popriri cat si viramentul acestora ;
 • Calculeaza lunar, inregistreaza, declara si plateste varsamintele la fondul de handicapati ;
 • Verifica si centralizeaza inventariere anuala a patrimoniului ;
 • Inregistreaza diferentele stabilete la inventarierea generala a patrimoniului ;
 • Transmite , primeste, verifica confirmarile de sold la furnizori, debitori diversi, creditori diversi cu ocazia inventarierii sau ori de cate ori este cazul ;
 • Punctaj lunar intre soldurile din contabilitate si fisele de magazie si fisele de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta puse la dispozitie de gestionari pentru gestiunile : MCP, DSU, Padoc Tomesti,Tipizate sediu, Informatizare, CMCI; La gestiunea Depozit central, Administrativ sediu, Atelier electromecanic se verifica lunar balanta analitica;
 • Listare lunar carte mare si fise conturi din balanta de verificare ;
 • Colectarea lunara a cheltuielilor din contabilitatea financiara in contabilitatea de gestiune si stabilire coeficientilor de sectie ;
 • Intocmirea balantei de gestiune si efectuarea de analize economico finanaciare ;
 • Intocmirea lunara a declaratiei privind datoriile la bugetul consolidat si ordinele de plata pentru virarea acestora;
 • Evidenta sintetica si analitica a impozitelor si taxelor locale;
 • Intocmirea declaratiilor privind impozitele si taxele locale, ordinelor de plata pentru virarea acestora la termenele stabilite;
 • Inregistrare si virarea la termenele stabilite a taxei pe economia circulara;
 • Intocmirea evidentei analitice si sintetice a garantiilor materiale;
 • Intocmirea contractelor de garantie materiale pentru gestionari cat si actualizarea acestora ori de cate ori este cazul;
 • Intocmirea ordinelor de compensare;
 • Efectueaza control inopinat la casieria centrala a societatii ;
 • Zilnic se verifica casieria de la Serviciul Facturare incasare ;
 • Intocmirea si actualizarea zilnica si saptamanala a scadentarului furnizorilor;
 • Completare registre obligatorii:

-registru jurnal

-registru inventar

 • Intocmirea declaratiilor privind impozitele si taxele locale, ordinelor de plata pentru virarea acestora la termenele stabilite;
 • Intocmirea evidentei analitice si sintetice a garantiilor materiale;
 • Intocmirea ordinelor de compensare;
 • Intocmirea si actualizarea zilnica si saptamanala a scadentarului furnizorilor;
 • Completare registre obligatorii:

-registru jurnal

-registru inventar

BIROU SALARIZARE

Nivel ierarhic: - este subordonat Contabilului Sef

Conducerea- activitatea biroului este coordonata si controlata de catre Sef Birou Salarizare

 • Actualizeaza fisele de pontaj, le redacteaza si le repartizeaza pe sectii pentru completare ;
 • Tine evidenta efectuarii concediilor de odihna ;
 • Calculeaza orele din fisele de pontaj intocmite de cei in drept, tine evidenta orelor suplimentare si  a numarului de zile libere ce se cuvin corespunzatoare acestora ;
 • Completeaza certificatele medicale cu datele ramase pentru angajator si tine evidenta numarului de zile de concediu medical ;
 • Stabileste, functie de numarul de zile lucratoare, cuantumul de plata, functie de baza de calcul, a concediilor medicale ;
 • Calculeaza numarul de ore lucrate in weekend si tine evidenta acestora ;
 • Opereaza in pontaj toate actele justificative privind timpul nelucrat al salariatilor(concedii medicale,concedii de odihna,invoiri ,obligatii) ;
 • Intocmeste statele de plata cu tichetele de masa si tichetele antidot ce revin fiecarui angajat ;
 • Intocmeste si listeaza statele de plata pentru avans si lichidare precum si centralizatoarele cu veniturile brute si retinerile salariale ;
 • Intocmeste fluturasii de salarii
 • Tine evidenta numarului de zile de concediu de odihna,pentru fiecare salariat,intocmeste state de plata ;
 • Intocmeste statele de plata privind ajutoare materiale acordate conform legii ;
 • Calculeaza sumele necuvenite sau compensatorii din concediile de odihna ;
 • Intocmeste dosarele pentru fisele fiscale pentru fiecare salariat si actualizeaza anual documentele persoanelor aflate in intretinerea angajatilor unitatii;
 • Tine evidenta cardurilor si relatia cu BRD si Raiffeisen Bank;
 • Intocmeste si transmite fisierele cu salariile catre BRD si Raiffeisen Bank;
 • Verifica listele de premii si intocmeste statele de plata ;
 • Intocmeste statele de plata privind prima  anuala ,tinand cont de numarul de luni lucrate in unitate.
 • Intocmeste lunar declaratia  unica privind plata contributiilor la bugetul de stat (declaratia 112) Intocmeste dosarele pentru deducerea personala ;
 • Verifica si opereaza retinerile primite de la Serviciul Financiar –Contabilitate  pe statele de plata ;
 • Elibereaza diverse tipuri de adeverinte solicitate de catre personalul angajat al unitatii(pentru Banci,Primarie,medic de familie,spital)
 • Intocmeste lunar situatia pentru Directia Judeteana de Statistica privind castigul salarial mediu brut,precum si situatii trimestriale,anuale privind numarul mediu de salariati , numarul de ore lucrate si fondul de salarii.
 • Solicita de la Casa de Sanatate sumele platite pentru concediile medicale care se recupereaza din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
 • Solicita la Casa de pensii sumele aferente concediilor medicale pentru accidente de munca

SERVICIU  ANALIZA ECONOMICA, PRETURI SI TARIFE

Nivel ierarhic: - este subordonat Contabilului Sef

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Analiza Economica, Preturi si Tarife

 • Colecteaza datele necesare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor/tarifelor practicate de Societatea Salubris S.A. si raspunde de corectitudinea acestora;
 • întocmește fisele de fundamentare si/sau analizele de pret in vederea fundamentarii tarifelor practicate la agentii economici, populatie, Primaria Municipiului Iasi si alti beneficiari din judetul Iasi (comune sau orase);
 • Întocmește memoriile tehnico-economice justificative privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișele de fundamentare;
 • Întocmește oferte, calculatii si/sau analize de pret;
 • Întocmește antecalculatii, devize estimative;
 • Întocmește situatii de lucrari lunare pentru activitățile de salubrizare desfășurate pe căile publice, pe baza documentelor transmise de catre Sef sectia 2 MCP ;
 • Raspunde în fata structurilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi de corectitudinea tarifelor din situatiile de lucrari la MCP facturate catre Primarie;
 • Întocmește diverse situatii si rapoarte solicitate de catre structurile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi;
 • Întocmește diverse analize, situatii si rapoarte solicitate de catre Directorul General, Contabilul Sef sau de celelalte servicii, sectii, birouri, compartimente din cadrul societatii ;
 • Întocmeste raspunsuri la petițiile ce intra in atributiile Biroului Analiza Ec. Preturi si Tarife;
 • Întocmeste rapoartele de activitati (zilnice, saptamanale, lunare si anuale) prestate de catre Sectia 2 MCP, pentru Primaria Municipiului Iasi;
 • Întocmește situatii trimestriale de raportare a activitatii la Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor de Gospodarie Comunala.;
 • Participa la elaborarea si implementarea proiectelor în vederea cresterii eficientei societatii, cum ar fi normarea muncii si a  consumurilor de combustibil;
 • Analizeaza costurile si propune solutii pentru reducerea lor spre eficientizarea activitatii;
 • Centralizeaza si calculeaza lunar cheltuiala cu salariile pentru lucrarile mecanizate executate in cadrul  Sectiei MCP, Depozitului Tutora, serviciului Gestionare Animale , si preda raportul lunar la Serviciul Financiar Contabilitate pentru trecerea acestora pe cheltuielile de sectie;
 • Întocmește situatii lunare ale cheltuielilor cu salariile soferilor si incarcatorilor pentru colectarea deseurilor selective din Municipiul Iasi;
 • Participa la implementarea centrelor de cost, centrelor de profit si de gestiune si functionalitatea acestora;
 • Participa la comisiile din care face parte conform deciziilor societatii;
 • Participa la elaborarea si colectarea documentelor necesare pentru obtinerea licentei serviciului public de salubrizare a localitatilor;
 • Participa, daca este necesar, la campaniile de determinare a compozitiei deseurilor;
 • Participa la campaniile de informare si constientizare desfasurate de catre societate;
 • Urmareste în permanență toate anunțurile publicate în SEAP în vederea identificarii serviciilor care pot fi prestate de catre societatea Salubris si, daca este cazul, pregateste documentatia pentru participare la licitatie;

SERVICIUL TEHNIC

Nivel ierarhic: - este subordonat Inginerului Sef

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Tehnic

 • Intocmeste documentatia pentru obtinerea licentelor de executie pentru masinile din parcul auto;
 • Asigura incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati (SC Electrica SA, RAJAC, Romtelecom, Conex, CET, service telefoane si statii radio);
 • Identifică necesitatea/ oportunitatea elaborării şi implementării unui proiect/ plan de dezvoltare ;
 • Identifică şi propune atragerea de resurse de realizare a proiectelor/ planurilor de dezvoltare;
 • Fundamentează propunerea de proiect/ plan de dezvoltare ;
 • Elaborează / analizează tema şi planul de proiect/ plan de dezvoltare ;
 • Analizează si propune aprobarea proiectului/ planului de dezvoltare si participă la realizarea acestora;
 • Monitorizează evoluţia proiectelor derulate în societate şi raportează periodic asupra stadiului acestora ;
 • Prezintă diferitele etape ale realizării proiectului/ planului de dezvoltare  în vederea obţinerii aprobărilor necesare continuării sau implementării acestuia ;
 • Centralizeaza productia realizata de sectiile din componenta societatii si inainteaza datele Serviciului Financiar-Contabilitate in vederea procesarii acestora;
 • Verifica gradul de precizie si organizeaza supravegherea corespunzatoare a utilizarii aparatelor de masura si control (intocmeste planul de verificare);
 • Verifica, redacteaza si elibereaza avize principiu;
 • Asigura intocmirea documentatiilor in vederea realizarii investitiilor proprii ;
 • Intocmeste antecalculatii si devize estimative pentru lucrarile proiectate;
 • Intocmeste antecalculatii de pret pentru inchirieri utilaje,lucrari efectuate pe baza de comanda pentru terti
 • Intocmeste comanda de executie;
 • Participa la receptia lucrarilor;
 • Verifica incadrarea consumurilor de materiale si forta de munca pentru lucrarile executate in regie proprie;
 • Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor (inclusiv incadrarea in consumurile normate);
 • Urmareste si indruma lansarea in executie a lucrarilor care urmeaza a fi executate de sectii;
 • Urmareste pe teren executarea lucrarilor si tine evidenta centralizata a obiectivelor ce se realizeaza;
 • Intocmeste lista lucrarilor de investitii si planul de achizitii.;
 • Intocmeste devize si situatii de lucrari pentru lucrarile din cadrul atelierelor de productie
 • Participa in comisii de specialitate pentru colectarea datelor necesare stabilirii normelor de consum, preturilor si tarifelor

SERVICUL FACTURARE INCASARE URMARIRE DEBITE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu Facturare Incasare -Urmarire Debite

 • Facturarea lunar serviciul de salubritate prestat si penalitatile aferente facturilor pe sold conform prevederilor legale în vigoare în baza contractelor încheiate cu beneficiarii – persoane fizice asociate sau neasociate şi persoane juridice.
 • Generarea facturilor pentru penalităţi la zi odată cu întocmirea dosarelor de acţionare în judecată pentru abonaţii a căror contracte au fost reziliate
 • In cazul persoanelor fizice facturarea se face în funcţie de numărul de persoane iar în cazul persoanelor juridice avem trei tipuri de contracte: cu cantitate fixă, la confirmare sau de depozit
 • Verificarea lunara a compoziţiei deşeurilor colectate separat la clienţii de la case care au transmis un ACORD pentru a beneficia de tariful redus, si la clienţii agenţi economici la confirmare pentru a beneficia de tariful redus;
 • Intocmirea lunara, dacă este cazul,a fişelor de modificări pentru clienţii care beneficiază de tariful de salubritate scăzut;
 • Verificarea lunara a compoziţiei deşeurilor la clienţii de la case care nu au transmis ACORDUL şi aplică eticheta corespunzătoare;
 • Arhivarea în fişiere distincte, toate documentele (poze) transmise de pe teren. Generarea lunară a facturilor are loc după următoarele etape:
 • Incărcarea lunara a bazei de date cu confirmăriri aduse din teren;
 • Operarea lunara a modificărilor  numărului de persoane în vederea facturării conform fişelor de modificări întocmite de către agentii comerciali pe linie de incasare precum şi a adreselor primite din teren;
 • Operarea lunara a fişelor de modificări pentru clienţii care beneficiază de tariful de salubritate scăzut
 • Operarea lunara a desfăşurătorului de la Depozit;
 • Operarea lunara a încasărilor prin numerar şi bancă.
 • Operarea compensarii facturilor in avans functie de grupa,zona si interval de facturare;
 • Emiterea şi listarea facturilor şi a balanţelor analitice;
 • Transmiterea facturilor pe email acolo unde este cazul;
 • Emiterea exemplarului 2 a facturilor pentru arhivarea electronica;
 • Incasarea tarifului de salubritate se face in baza facturilor emise lunar, facturi care trebuiesc distribuite beneficiarilor pana la data scadenta. Există mai multe modalităţi de plată a facturilor : prin O. P. (la orice bancă), prin PayPoint, PayZone, Un-doi, etc. (la magazinele partenere), prin debit direct, transfer bancar, ATM/ROBO, internet banking, reţinere pe stat de plată (în cazul încheierii unui angajament), la casieria societăţii sau la domiciliul clienţilor prin agentii comerciali pe linie de incasare. Acestia trebuie sa aduca la cunostinta, pe bază de referat scris şi înregistrat la registratura societatii, orice refuz vis-a-vis de primirea si plata facturii si orice informatie cu privire la unele modificari intervenite si care au influienta in facturarea corecta (sau nemultumiri legate de activitatea societatii);
 • Urmărirea lunara a  încasarii  facturilor curente cat si a celor restante, prin verificarea zilnică a încasărilor, atât la abonaţii care achită prin bancă, cât şi la numerar prin urmarirea targetelor agentilor comerciali pe linie de incasare în funcţie de zonă, grupă şi centru.
 • Operarea zilnica în balanta analitica a clientilor;
 • Analizeaza permanent balanta tuturor beneficiarilor facturati pentru serviciul de salubritate, identifica clientii rau platnici si stabileste ordinea de actionare si demersurile necesare in recuperarea debitelor ;
 • Tine legatura permanenta cu casierii incasatori pentru preluarea informatiilor din teren in legatura cu clientii debitori ;
 • Dispune masuri de suspendare temporara a serviciilor catre beneficiarii care nu respecta clauzele contractuale, respectiv termenele de plata ale facturilor ;
 • Propune si intocmeste listele cu clienti reziliati pentru neplata serviciului de salubritate, pe care o comunica Serviciului Contractare pentru a fi impusi la plata taxei speciale de salubritate ;
 • Contacteaza telefonic sau personal clientul debitor si consemneaza raspunsul acestuia ;
 • Intocmeste adrese, notificari, somatii si concilieri, angajamente de plata, pentru beneficiarii serviciilor de salubritate cu restante la plata, pe care le inmaneaza personal, pe baza de semnatura de primire, sau pe care le expediaza prin posta cu confirmare de primire ;
 • Efectuarea de punctaje, intocmire concilieri, eventual angajamente de plata la beneficiarii cu debite neachitate ;
 • Consemnarea si raportarea zilnica a incasarilor de debite ale clientilor urmariti ;
 • Propuneri si intocmirea documentatiei necesara pentru trecerea clientilor reziliati, sau a clientilor cu factura sistata mai veche de 12 luni, pe contul de incerti ;
 • Urmarirea debitelor, cu prioritate debitele care urmeaza a intra in perioada de prescriptie si aplicarea procedurilor de recuperare;
 • Verifica referatele de trecere pe contul de pierderi a unor debite propuse de Serviciul Juridic, sub aspectul exactitatii valorice a debitului cu cel existent in cartea mare a clientului.

SERVICIU CONTRACTARE

Nivel ierarhic: - este subordonat Directorului general

 Conducerea- activitatea biroului este coordonată si controlată de către Șef Serviciu Contractare

 • Încheie contracte de prestări servicii salubritate cu agenţii economici, instituții publice, asociaţii de locatari/proprietari, populaţie neasociată, respectând procedura de lucru specifică PO-08.
 • Întocmeşte referate de constatare a unor aspecte atunci când le constată în urma verificărilor din teren sau la cererea beneficiarilor când solicită modificări privind cantitatea contractată;
 • Încheie si reinnoieste contracte cu beneficiarii, conform contractului cadru aprobat de ANRSC;
 • Întocmeste acte adiţionale la contract tuturor categoriilor de beneficiari atunci când apar modificări faţă de cele declarate anterior;
 • Identifică în teren beneficiarii fără contract de prestări servicii de salubritate, îi informează despre obligativitatea contractării serviciului şi apoi efectuează toate demersurile necesare finalizării procesului de contractare cu aceştia;
 • Notifică beneficiarii care nu dețin contract și celor cu contracte neactualizate;
 • Întocmeste liste cu beneficiari fără contract către Poliția Locală sau la alte autorități competente în vederea reglementării contractuale și/sau pentru a obține datele necesare impunerii la taxa specială de salubritate;
 • Întocmeste liste cu beneficiari fără contract și o comunică la DEFPL Iași în vederea impunerii la taxa de salubritate;
 • Întocmeste liste cu beneficiarii care nu mai au activitate ori care si-au reglementat situația contractuală și o comunică la DEFPL Iași în vederea scoaterii de la impunere de la taxa de salubritate;
 • Transmite cǎtre Secţia 1DSU note de serviciu cu informări privind asigurarea serviciului la beneficiarii care au întocmit contracte sau sunt impuși la taxă de salubritate sau la care au intervenit modificǎri ale graficului de colectare stabilit în contract, încetarea prestării, amplasare/înlocuire/ridicarea unităților de înmagazinare, etc.
 • Monitorizează beneficiarii din zona de care răspunde pentru depistarea celor care şi-au încetat activitatea în vederea sistării facturării si/sau scoaterii de la impunere la taxa, după caz;
 • Întocmeşte referate de constatare a unor aspecte atunci când le constată în urma verificărilor din teren sau la cererea beneficiarilor când solicită modificări privind cantitatea contractată;
 • Propune soluţii de eliminare a unor deficienţe sesizate în teren;
 • Colaboreazǎ cu controlorii din zona de care rǎspunde;
 • Consultǎ baza de date; (acces sistem integrat ASISRIA: modul UA-consultare-modificare),
 • Actualizeazǎ permanent baza de date cu date/informații de la contracte noi/actualizate, acte adiționale, suspendare/reziliere contracte, cu date noi pentru impunere ori scoatere de la taxa de salubritate, date pentru stabilirea graficului de colectare, date care stau la baza întocmirii graficului de prestare (rutare) cât și pentru procesul de facturare;
 • Arhivează fizic și electronic toate contractele de prestări servicii precum şi actele adiționale cu toate categoriile de beneficiari;
 • Actualizează arhiva electronică precum și pe cea fizică.(ELO)
 • Oferă relaţii în scris, oral, pe email sau telefonic tuturor beneficiarilor;
 • Verifică, soluționează și răspunde la adresele, sesizări şi reclamaţii repartizate, în maxim 30 de zile, conform legislaţiei, dacă nu există altă rezoluţie a şefilor ierarhici.
 • Tehnoredactează tabele, grafice, adrese, situaţii (și din „Rapoarte ASISRIA”) necesare desfăşurării activităţii în cadrul biroului.

SECTIA 1 PRECOLECTARE, COLECTARE ,TRANSPORT  D.S.U.(deseuri solide urbane)

Nivel ierarhic: - este subordonat Inginerului Sef

- are in subordine :

- formatii de lucru controlate de catre sefi de formatie

                                    - Centrul Municipal de Colectare

Conducerea- activitatea sectiei este coordonata si controlata de catre Sef Sectie DSU

 • Executa lucrari de colectare, transport, reziduuri menajere de la populaţie, întreprinderi, instituţii, pieţe-agroalimentare şi stradale; Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac tip europubelă, eurocontainere de 1,1 m3 , eurocontainere de 4 m3 , europubele de 240 l şi 120 l
 • Asigura amplasarea   recipientilor de precolectare ;
 • Asigura aplicarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare cu privire la calitatea productiei, lucrarilor si serviciilor prestate;
 • Realizeaza lucrarile in termen si la nivelul calitativ impus prin clauza contractuala cu beneficiarii;
 • Asigura incarcarea deşeurilor astfel incat acestea să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică.
 • Realizeaza incărcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare direct din recipiente.
 • Asigura mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia punctelor de colectare amplasate pe domenul public.
 • Suplimenteaza capacitatile de inmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor;
 • Asigura dotarea punctelor de colectare cu toata logistica necesara operatiei de precolectare selectiva;
 • Urmăreste starea de etanşeitate a recipientelor de colectare si face propuneri pentru inlocuirea imediata a celor deteriorate.
 • Asigura repartitia personalului necesar activitatii de incarcare a deseurilor in autovehiculele speciale destinate activitatii de transport deseuri;
 • Preia de la Serviciul Contractare, situatia exacta a contractelor nou incheiate sau a celor reziliate de organizatie (prin intermediul Notelor de servici);
 • Asigura contactarea noilor clienti in vederea stabilirii graficului de colectare a deseurilor;
 • Preia eventualele reclamatii de la clienti si le trateaza conform procedurii , Tratarea reclamatiilor;
 • Colectarea deseurilor reciclabile se face cu masini autospeciale dedicate acestei activitati, care preiau separat deseurile de tip PET-plastic si hartie-carton din unitatile de inmagazinare dedicate amplasate in teren
 • Preluarea deseurilor reciclabile se poate face cu masini autospeciale compartimentate (care astfel preiau simultan, in compartimente disctincte atat deseurile de tip PET-plastic cat si cele de hartie-carton) sau cu autogunoiere simple (caz in care masinile in cauza fac curse distincte pentru fiecare tip de deseu reciclabil in parte) ;
 • Sefii de formatie iau masuri in permanenta pentru prevenirea si combaterea poluarii apei, solului, aerului in timpul procesul de colectare, transport si depozitare deseuri ;
 • Se fac (la nivelul conducerii Sectiei D.S.U.) inregistrari zilnice privind activitatea derulata de fiecare angajat (curse efectuate, km parcursi, cantitate de deseuri colectate, transportate si depozitate, clienti deserviti etc), pe baza confirmarilor prezentate de acestia in foile de parcurs;
 • Asigura precolectarea, colectarea si transportul reziduurilor menajere si din alte localitati care au contract de prestari servicii cu societatea Salubris S.A.
 • Organizeaza , controleaza si raspunde de activitatea Centrului Municipal de Colectare Iasi in scopul de a asigura cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in Municipiul Iasi si a suplimenta solutiile existente de debarasare a deseurilor reciclabile, a obiectelor refolosibile si a deseurilor periculoase din gospodarii
 • La CMCI sunt primiti si indrumati cetatenii care aduc/intentioneaza sa aduca deseuri reciclabile si periculoase provenite din gospodarii;
 • Depozitarea deseurilor periculoase preluate de la cetateni va fi realizata in recipienti n conditiile respectarii normelor legislative in vigoare;
 • Personalul CMCI are responsabilitatea informarii cetatenilor despre traseul deseurilor si avantajele reciclarii utilizand  info-pointul din cadrul centrului;
 • Se tine  evidenta  deseurilor primite si expediate;

SERVICIULl EXPLOATARE DEPOZITE DESEURI

Nivel ierarhic: - este subordonat Inginerului Sef

are in subordine :

depozit deseuri Tutora

depozit deseuri Tomesti

Compartiment exploatare echipamente levigat si biogaz

Conducerea- activitatea serviciului este coordonata si controlata de catre Sef Serviciu depozit Ecologic

 • Cantarirea si inregistrarea cantitatilor de deseuri depozitate;
 • Cantarirea si inregistrarea cantitatilor de deseuri reciclabile ;
 • Asigurarea depozitarii deseurilor cu respectarea normelor legale in vigoare ;
 • Monitorizarea parametrilor statiei de tratare si ii inregistreaza  de trei ori pe schimb;
 • Monitorizarea functionarii in parametri a  componentelor statiei de tratare si anunta echipa de service daca intervin abateri ,avarii,alarme,coduri de service sau sunete neobisnuite la motoare sau pompe;
 •  Manipularea robinetilor de la baza celulei in vederea alimentarii  lagunei cu levigat ori de cate ori este necesar , ;
 • Supravegherea gradului de umplere a bazinului cu concentrat urmarind ca acesta sa nu depaseasca gradatia indicata ;
 • Completarea cu substante chimice( soda caustica ,acid sulfuric, Rohib,ulei) a tancurilor pentru functionarea optima a statiei de tratare;
 • Executarea operatiei de spalare a modulelor cu cleaner conform instructiunilor din cartea tehnica a instalatiei;
 • Schimbarea filtrelor tip cartus si  curatarea filtrului cu nisip;
 • Organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea desfasurata la depozitul Tomesti;
 • Tine evidenta intrarilor si iesirilor din depozitul Tomesti a tuturor autovehiculelor apartinand societatii sau tertilor consemnand-se unitatea de la care vine, numele conducatorului auto, nr.foaie de parcurs, nr. chitanta, cantitatea deseuri inerte ce urmeaza a fi depozitata, ora la care intra si iese din depozit ;

COMPARTIMENT  EXPLOATARE  ECHIPAMENTE  LEVIGAT SI BIOGAZ

Conducerea- activitatea compartimentului este coordonata si controlata de catre Sef Compartiment   Exploatare Echipamente Levigat si Biogaz

 • Exploatarea, monitorizarea si intretinerea echipamentului de tratare a levigatului de la depozitul Tutora;
 • Monitorizarea echipamentului de extractie a biogazului de la depozitul Tomesti;
 • Verificarea parametrilor si asigurarea functionarii optime a echipamentelor mai sus mentionate, impreuna cu echipa de service;
 • Verificarea parametrilor tuturor punctelor de captare a biogazului de la echipamentul de exctractie de la Depozitul Tomesti;
 • Mentinerea legaturii permanente cu reprezentantii echipei de service si asistenta tehnica cu care exista contracte in derulare;

SECTIA 2 MATURAT CAI   PUBLICE (M.C.P.)

Nivel ierarhic: - este subordonat Inginerului Sef

- are in subordine :

- formatii de lucru controlate de catre sefi de formatie

Conducerea- activitatea sectiei este coordonata si controlata de catre Sef Sectie MCP

 • Activitatea de salubrizare cai publice se realizeaza prin aplicare procedeelor de maturat manual sau mecanizat prin care se  realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale;
 • Asigura curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe porţiunea de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau spalare;
 • Asigura curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa pietonală, în scopul asigurării deplasării  pietonilor în condiţii de siguranţă;
 • Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, înainte de măturare, suprafeţele vor fi stropite cu apă.
 • Din punct de vedere al felului cum se execută, măturatul poate fi manual sau mecanic.
 • Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement.
 • Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
 • Activitatile de măturat se realizeaza atât ziua, cât şi noaptea, dar nu si atunci când plouă torential.
 • Activitatea se desfăşoară în aria de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute.
 • Deşeurile stradale se colecteaza şi se transporta cu autospeciale sau cu alte mijloace de transport.
 • Măturatul mecanic se realizează cu ajutorul unor dispozitive adaptate pe autovehicule, cu maşini specializate ce folosesc perii cilindrice sau circulare care vin în contact direct cu suprafaţa pe care se execută măturatul.
 • Activitatea de măturat mecanic se realizeaza pe părţile carosabile ale străzilor, aleilor, locurilor de parcare şi suprafeţelor anexe cu îmbrăcăminte asfaltică sau pavele cu rosturi bituminate.
 • Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii, la sfârşitul iernii, până la aşezarea stabilă a zăpezii la începutul iernii următoare.
 • Stropitul se execută mecanizat.
 • Din punct de vedere al suprafeţei pe care se execută, spălatul se realizează pe trotuare sau pe carosabil.
 • După modul de execuţie, curăţarea rigolelor se face manual sau mecanizat
 • Curăţarea manuală a rigolelor se desfăşoară numai ziua. Durata de desfăşurare a activităţii este de la topirea zăpezii până la începerea îngheţului.
 • Îndepărtarea zăpezii se realizeaza manual şi/sau mecanizat.
 • In vedera asigurarii deplasarii pietonilor in conditii de siguranta iarna, pe trotuare se va imprastia material antiderapant;
 • Strângerea zăpezii se realizeaza în locuri unde nu stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală.
 • Încărcarea zăpezii manual sau mecanizat se realizeaza imediat după încetarea ninsorii.
 • Descărcarea zăpezii se realizeaza în guri de canal sau în locuri special destinate, stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale iar  acestea vor fi comunicate operatorului
 • Se executa operatiuni de erbicidat pe trotuare si carosabil;

SECTIA 3 ATELIERE  -TRANSPORT AUTO

Nivel ierarhic: - este subordonat Inginerului Sef

- are in subordine :

- Atelier electromecanic

                                    - Comp.Statie Inspectii Tehnice Periodice

                                    - Atelier confectii metalice

                                    - Coloana auto

Conducerea- activitatea sectiei este coordonata si controlata de catre Sef Sectie A.T.A

COLOANA AUTO

Conducerea- activitatea coloanei auto este coordonata si controlata de catre manager transport si sef coloana auto

 • Intocmirea actele si documentatiei specifice coloanei auto in concordanta cu cerintele legislatiei rutiere si a normelor ARR si ANRSC
 • Prognozarea cheltuielilor si identificarea solutiilor pentru reducerea costurilor aferente activitatii de transport;
 • Efectuarea la timp a inspectiilor tehnice periodice si de obtinerea vizelor ITP
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru inscrierea in circulatie a masinilor, precum si radierea acestora in urma casarii si dezmembrarii;
 • Completare foi de comanda si bonuri de materiale  pentru toate masinile sau utilajele aflate in reparatii;
 • Se asigura cunoasterea de catre personalul deservent a tehnologiilor de intretinere a parcului auto si aplicarea acestora in cadrul lucrarilor executate;
 • Efectuarea lucrarilor  de intretinere a masinilor, utilajelor si remorcilor din cadrul parcului auto;
 • Intocmeste evidentele cu parcul auto in vederea obtinerii asigurarilor de raspundere civila;
 • Organizarea activitatii  masinilor si utilajelor astfel incat sa se realizezeincadrarea in consumurile normate de carburanti, lubrifianti, piese de schimb, materiale si anvelope;
 • Asigurarea necesarului de masini si utilaje  conform cererintelor facute de celelalte sectii;
 • Analizeaza gradul de incadrare a activitatilor in normele de consum ;
 • Stabilirea planului de transport in raport cu cantitatea/traseu si justificarea economica a fiecarei curse
 • Programarea zilnica, pe capacitati de lucru  a masinilor din cadrul coloanei auto;
 • Verificarea documentelor aferente  transporturilor efectuate;
 • Intocmirea zilnica a foilor de parcurs si acordarea cantitatilor de carburanti-lubrifianti pt. fiecare autovehicul in parte functie de numarul de curse si distantele care trebuie sa le parcurga;
 • Realizeaza programul de intretinere zilnica  a masinilor, utilajelor si remorcilor din cadrul parcului precum si mentinerea  in buna stare de functionare a instalatiilor auxiliare ce apartin de coloana auto;
 • Completarea zilnica a  formularului privind starea tehnica a parcului auto;
 • Intocmirea planului de revizii, intretinere si reparatii pentru toate masinile, utilajele si  remorcile din dotare;

ATELIER CONFECTII METALICE

Conducerea- activitatea atelierului este coordonata si controlata de catre Sef Atelier Confectii Metalice

 • Se confectioneaza piese metalice de schimb pentru eurocontainere si containere de 4 mc si se efectueaza intretinerea si repararea acestora;
 • Se realizeaza structuri si constructii metalice prin asamblarea de profile rectangulare, tabla sau tevi metalice prin sudare sau nituire;
 • Se executa diferite produse/ repere specifice confectii metalice, din profile si tevi metalice ori tabla de diferite dimensiuni dupa desen/schita, incepand cu pregatirea materialului, executie, sudura, finisare, montaj;
 • Se sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura prin taiere sau topire;
 • Se aliniaza si se cupleaza piesele de metal, utilizand intrumente adecvate sau suporti de fixare;
 • Se spala fondantul din imbinarile sudurilor sau scufunda partile sudate in fondant pentru a preveni oxidarea metalelor;
 • Se examineaza sudurile pentru a depista defectele si a remedia imbinarile defecte sau rupte;
 • Se curata, vopseste, taie si indoaie piesele care urmeaza a fi sudate pentru a asigura o potrivire perfecta utilizand ustensile adecvate;

ATELIER ELECTROMECANIC

Conducerea- activitatea atelierului este coordonata si controlata de catre Sef Atelier Electromecanic

 • Realizeaza intretinerea mijloacelor de transport;
 • Monitorizeaza starea tehnica a autovehiculelor pentru realizarea interventiilor in timp util;
 • Realizeaza reparatiile necesare la autovehicule;
 • Stabileste necesarul de piese de schimb si emitere a comenzilor necesare;
 • Intocmeste documente pentru evidentiere interventiilor efectuate si normelor de timp necesare executarii lucrarilor;
 • Realizeaza reparametrarea masinilor la reprezentatele firmelor;
 • Verifica si se probeaza masinile dupa efectuarea lucrarilor;
 • Realizeaza diagnosticarea defectiunilor pe utilaje;
 • Relizeaza diagnoza computerizata pentru stabilirea defectiunilor autovehiculelor si stergerea erorilor din calculatorul de bord;
 • Preda vehiculul reparat numai in baza semnaturilor de receptie pe foaia de comanda si devizul de reparatii;

COMPARTIMENT STATIE INSPECTII TEHNICE PERIODICE

 • Asigurarea efectuarii inspectiilor tehnice periodice pentru parcul auto propriu si pentru terti;
 • Efectueaza inspectii tehnice periodice pentru aprecierea starii tehnice a autovehiculelor, precum si a existentei dotarilor obligatorii , din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere, protectiei mediului si folosintei, conform destinatiei pentru parcul propriu si vehiculele tertilor;
 • Efectueaza la termen actele de autorizare a statiei ITP;
 • Colaboreaza cu Registrul Auto Roman(R.A.R.) in vederea aprovizionarii cu consumabile si imprimate;
 • Pune la dispozitia R.A.R. datele privind activitatea ITP;
 • Urmareste si asigura buna functionare a aparaturii din dotare;
 • Efectueaza inspectii finale pentru lucrarile mecanice de reparatii auto efectuate in cadrul atelierului electromecanic;

SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA ANIMALELOR

Nivel ierarhic   - este subordonat Inginerului Sef

are in subordine :

-compartimentul D.D.D.

Conducere- activitatea este coordonata si controlata de Sef Serviciu Gestionarea Animalelor

 • Capturarea câinilor fara stapan;
 • Isi desfasoara activitatea numai cu respectarea cadrului legal in vigoare;
 • La momentul înregistrării se  noteaza expres locul în care a fost prins, ora, rasa , numărul, sexul, mărimea, culoarea şi alte elemente de identificare.
 • Ofera consultaţii de specialitate pentru trierea animalelor după starea de sănătate şi administrarea tratamentelor necesare în urma consultaţiei veterinare de specialitate;
 • Monitorizeaza calitatii serviciilor executate de catre prestator;
 • Realizeaza transportul şi predarea câinilor la locul de adăpost amenajat în localitatea Tomesti;
 • Confecţioneaza sau achiziţioneaza  însemne pentru marcarea câinilor trecuţi prin adăpost.
 • Asigura transportul animalelor ce vor fi transferate de pe domeniul public în locuri de adăpost.
 • Asigurara curăţenia în cuştile special amenajate şi în incinta adăpostului.
 • Executa în mod ritmic lucrari de dezinfecţie şi deratizare a locului de adăpost a câinilor.
 • Aprovizioneaza şi depoziteaza hrana pentru animale inclusiv asigura  stoc pentru minim 5 zile.
 • Asigura completarea tuturor documentelor tipizate necesare:
 • registru de evidenţă intrari-adoptii;
 • instrucţiuni de îngrijire a câinilor pentru persoanele care solicită animale în vederea adopţiei;
 • Comunica informatii conform legii referitor la:
 • câini care au fost capturaţi şi se află în adăpost, care au fost inregistrati in RECS;
 • alte informaţii din acest domeniu, utile pentru cetăţeni.
 • Identifica, captureaza şi pune sub control cainii comunitari,  prin patrulare în sectoarele din oraş  delimitate ca zone rezidenţiale şi cvartale de locuinţe colective cu precădere în jurul punctelor de colectare a gunoaielor.
 • Asigura aprovizionarea cu hrana pentru animalele aflate în adăpost;

COMPARTIMENT DEZINSECTIE , DEZINFECTIE, DERATIZARE

 • Activitatea de dezinsecţie se efectuează în:

-clădiri ale instituţiilor publice;

-părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;

-pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • Activitatea de dezinfecţie se efectuează în:

-rampe de gunoi;

-gropi de gunoi;

-ghene de gunoi la clădirile tip condominii;

-platforme de gunoi special amenajate;

-locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

 • Deratizarea se efectuează în:

-clădiri ale instituţiilor publice si punctele de lucru ale societatii;

-părţi comune ale clădirilor tip condominii;

-pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se efectueaza conform normelor aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
 • Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar-umană.

 

Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Puteti afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim sau le dezactivati in setari. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings